Quyết định 340/2012/QĐ-UBDT

Quyết định 340/2012/QĐ-UBDT giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành.

ỦY BAN DÂN TỘC
---------

Số: 340/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2472/QĐ-TTG, NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 166/2012/TT-BTC, ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu svà miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ y ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo y ban thực hiện quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho y ban Dân tộc tại Quyết định s 2472/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền; rà soát, xác định slượng đối tượng, số lượng ấn phẩm và danh mục ấn phẩm được cấp trình Lãnh đạo y ban phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

- Thừa ủy quyền Lãnh đạo y ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính ký hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm và thanh lý hợp đồng với các báo, tạp chí, đơn vị phát hành quy định tại Quyết định số 2472/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Chủ trì rà soát, đánh giá từng ấn phẩm, trên cơ sđó tham mưu cho Lãnh đạo y ban lập danh điều chỉnh, bổ sung (tăng, giảm) số lượng các ấn phẩm báo chí cp cho vùng dân tộc thiu s và min núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chủ trì công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:

- Mở tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Trung ương để tiếp nhận, thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng của các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Vụ Tuyên truyền và Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính thẩm định chi phí xuất bản, phát hành ấn phm báo chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg.

- Chủ trì, phi hợp với Vụ Tuyên truyền hướng dẫn các báo, tạp chí, đơn vị phát hành xây dựng kế hoạch, dự toán chi ngân sách hàng năm.

Đánh giá bài viết
1 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo