Quyết định 07/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Quyết định 07/QĐ-TTg - Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Quyết định 07/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành vào ngày 05/01/2016, theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 07/QĐ-TTgHà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 151/TTr-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 và văn bản số 17979/BTC-TCNH ngày 03 tháng 12 năm 2015, của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 89/NHCS-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 1.250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2016, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
  • Như Điều 3;
  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
  • Lưu: VT, KTTH (3).
Nguyễn Tấn Dũng
Đánh giá bài viết
1 295
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo