Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký và thay thế ngày 24/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội và các quy định có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm y tế số 09/2015/TT-BYT

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2016/QĐ-UBNDHà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/ TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN17:2013/BXD;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số:1172/TTr- SVH&TT ngày 18/12/2015, ý kiến thẩm định số 3346/STP-VBPQ ngày 23/11/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội và các quy định có nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

QUY CHẾ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời và phân công trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; UBND phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời

Hoạt động quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; các quy định khác của pháp luật có liên quan, phù hợp với quy hoạch, không gian, cảnh quan, kiến trúc của Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Phương tiện quảng cáo ngoài trời

1. Bảng quảng cáo, hộp đèn, bảng điện tử chạy chữ, màn hình chuyên quảng cáo, quảng cáo dạng chữ, băng rôn, biển hiệu.

2. Phương tiện giao thông.

3. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo.

4. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Mái nhà: Là bộ phận bao che và chịu lực ở trên cùng của ngôi nhà.

2. Tầng trên cùng: Là tầng có mái che cao nhất của ngôi nhà.

3. Mặt tiền công trình, nhà ở: Là mặt chính của công trình có lối vào tiếp giáp với lối đi lại của khu vực, gắn với số nhà và được công nhận tại các giấy tờ có giá trị pháp lý.

4. Mặt tường bên công trình, nhà ở: Là các mặt nhà tiếp giáp mặt tiền của công trình, nhà ở.

5. Công trình cao tầng: Là công trình có số tầng 09 tầng trở lên.

6. Khu vực khuôn viên là ranh giới được thể hiện tại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

7. Nội thành: Là khu vực các quận của thành phố Hà Nội.

8. Ngoại thành: Là khu vực các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

9. Bảng quảng cáo tấm lớn có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên.

10. Bảng quảng cáo tấm nhỏ có diện tích một mặt dưới 40 m2.

Chương II

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Mục 1. KHU VỰC KHÔNG QUẢNG CÁO VÀ KHU VỰC HẠN CHẾ QUẢNG CÁO

Điều 6. Khu vực không quảng cáo

1. Khu vực Quảng trường Ba Đình được giới hạn bằng các tuyến đường, phố tiếp giáp nhau bao quanh quảng trường gồm: Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ (từ Nguyễn Tri Phương), Trần Phú (từ Điện Biên Phủ), Hùng Vương.

2. Hồ Hoàn Kiếm và khu vực bao quanh hồ thuộc các tuyến phố: Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay. Các tuyến phố tiếp giáp với khu vực Hồ Hoàn Kiếm: Hàng Trống, Hàng Hành, Bảo Khánh, Lương Văn Can, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ.

3. Khu vực phố cổ (theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT ngày 05/04/2004 của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử khu phố cổ Hà Nội) được giới hạn bởi các phố sau: Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Hàng Thùng, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng.

4. Di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; các di tích có trong danh mục kiểm kê của Thành phố; di tích cách mạng kháng chiến; khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo.

5. Trụ sở của cơ quan đảng, nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

6. Khu vực phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí giao lộ, vòng xoay; hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ, đường sắt trong thành phố; trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc.

7. Đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị.

8. Các tầng là nhà ở thuộc công trình cao tầng.

9. Khu vực quy định tại khoản 1 đến khoản 7 Điều này được cổ động trực quan phục vụ những sự kiện chính trị - xã hội, quảng cáo cho nhà tài trợ trong khuôn khổ hoạt động sự kiện được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều 7. Khu vực hạn chế quảng cáo

1. Khu vực Quảng trường 19/8 (Nhà hát lớn Thành phố), Quảng trường 1/5 (Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô), Trung tâm Hội nghị Quốc gia; các quảng trường, công viên thuộc thành phố và quận, huyện, thị xã được quảng cáo cho các sự kiện diễn ra tại khu vực.

2. Tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ (từ Hàng Bông đến Nguyễn Tri Phương), khu vực ngã 5 Cửa Nam, khu vực mặt tiền Ga Hà Nội, các tuyến đường bao quanh Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch được thực hiện quảng cáo của cơ sở trực tiếp kinh doanh giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thay thế cho biển hiệu.

3. Trên mặt các hồ nước của thành phố được quảng cáo cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Trên thân các cột đèn chiếu sáng đô thị được thực hiện băng rôn dọc theo quy định tại Điều 8.

Đánh giá bài viết
1 1.212
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo