Kết luận 33-KL/TW 2022 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm

Kết luận số 33 2022 của Ban bí thư

Ngày 01/4/2022, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đã có Kết luận 33-KL/TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Theo đó, Ban Bí thư kết luận chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (riêng chức vụ hàm ngoại giao sẽ thực hiện theo quy định riêng).

Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Kết luận 33-KL/TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

_________

Số 33-KL/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ

về việc thực hiện chế độ, chính sách

đối với cán bộ giữ chức vụ hàm

-----

Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr/BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

2. Đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện như sau:

- Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

- Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ ngày được bổ nhiệm) không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị,

Ban Bí thư (để báo cáo),

- Các cơ quan đảng ở Trung ương,

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước,

Chính phủ,

- Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

Võ Văn Thưởng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Ban Bí thưNgười ký:Võ Văn Thưởng
Số hiệu:33-KL/TWLĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Ngày ban hành:01/04/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kết luậnNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo