Công văn 311/2013/BNN-TCCB

Công văn 311/2013/BNN-TCCB về báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------
Số: 311/BNN-TCCB
V/v: Báo cáo tình hình đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
- Văn phòng Bộ

Để chuẩn bị tốt cho sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn như sau:

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia báo cáo tình hình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong 3 năm (từ 2010-2012) và kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013.

2. Văn phòng Bộ báo cáo kết quả tuyên truyền và tư vấn học nghề trên báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2010; Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2011-2012.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo nội dung đính kèm và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 17/1/2013, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tranthanhnhan68@gmail.com./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)Phạm Hùng

NỘI DUNG BÁO CÁO

(Kèm theo công văn số 311/BNN-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Đơn vị chủ trì thực hiện

Nội dung báo cáo

Quyết định phê duyệt

1

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Kết quả triển khai thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới

Được phê duyệt tại Quyết định số2780/QĐ-BNN-TCCBngày 20/10/2010

- Kết quả thực hiện Dự án Thông tin, tuyên truyền về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2010

Được phê duyệt tại Quyết định số2961/QĐ-BNN-TCCBngày 04/11/2010

- Kết quả triển khai các mô hình dạy nghề cho lao động để làm việc cho các doanh nghiệp thuộc các tổng công ty năm 2012

Được phê duyệt tại Quyết định số2217/QĐ-BNN-TCCBngày 14/09/2012

2

Văn phòng Bộ

- Kết quả tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn trên báo Nông nghiệp Việt Nam năm 2010

Được phê duyệt tại Quyết định số2962/QĐ-BNN-TCCBngày 04/11/2010

- Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2011 (nội dung thông tin, truyền thông).

Được phê duyệt tại Quyết định số1485/QĐ-BNN-TCCBngày 04/07/2011

- Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình năm 2012 (nội dung thông tin, truyền thông).

Được phê duyệt tại Quyết định số1670/QĐ-BNN-TCCBngày 18/07/2012

Đánh giá bài viết
1 99
0 Bình luận
Sắp xếp theo