Công văn 2711/TCHQ-GSQL

Công văn 2711/TCHQ-GSQL về điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 2711/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Ngày 11/4/2013, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội có công văn số 897/HQHN-GSQL về việc vướng mắc trong thanh khoản hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Giao Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ công văn xin giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế định mức sử dụng nguyên vật liệu (lưu ý kiểm tra cụ thể đối với mã hàng hạt nhựa ABS GP35 Cerulean BLue mã 47687 của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa có định mức đăng ký ban đầu quá cao, sau đó đề nghị điều chỉnh tên nguyên phụ liệu, điều chỉnh định mức giảm). Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định định mức doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh là đúng với thực tế sử dụng và giải trình của doanh nghiệp thì thực hiện thanh khoản theo quy định.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai điều chỉnh định mức không đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện ngay việc kiểm tra sau thông qua đối với Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam và Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo