Công văn 1457/BNN-KHCN

Công văn 1457/BNN-KHCN cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Số: 1457/BNN-KHCN
V/v: cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp
- Tổng cục Thủy sản

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2058/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2013 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cho ý kiến về Báo cáo tình hình triển khai rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn dưới Luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 374/BTNMT-TCMT ngày 31 tháng 01 năm 2013).

Để có cơ sở tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Bộ gửi Văn phòng Chính phủ, đề nghị quý Tổng cục nghiên cứu kỹ Báo cáo trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi ý kiến góp ý về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 24 tháng 3 năm 2013 (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ sau: tanlv.khcn@mard.gov.vn).

Trân trọng sự hợp tác của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để báo cáo;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG

(Đã ký)

Lê Văn Bầm

Đánh giá bài viết
1 56
0 Bình luận
Sắp xếp theo