Chỉ thị 21/CT-UBND Hà Nội 2021 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 – 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày 20/9 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số nội dung quan trọng quy định trong Chỉ thị số 21/CT-UBND. Sau đây là nội dung chi tiết các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 – 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mời các bạn cùng theo dõi.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 21/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

CHỈ THỊ

V ề thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021 – 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

___________________

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 8 00/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo; đồng thời phù hợp trong tình huống cụ thể trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó, triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp với Sở Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch COVID-19.

Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, bảo đảm chất lượng giáo dục; không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ em mầm non mà cần duy trì hoạt động kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa; xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh, sinh viên. Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các cấp học, ngành học, các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trong đó:

Hướng dẫn xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến một cách phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả.

Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” theo Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1; khuyến khích việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả; triển khai thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thủ đô trong năm học 2021 - 2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022 - 2023; tổ chức biên soạn, thẩm định, tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình quy định. Bảo đảm cung cấp kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề hiệu quả, đúng quy định.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triển các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn nội dung, phương pháp thể hiện các trò chơi dân gian để đưa vào chương trình giáo dục thể chất của học sinh phổ thông nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tạo sân chơi lành mạnh, giải quyết vấn đề thiếu không gian sinh hoạt thể thao ở các trường học tại khu vực nội thành; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đổi mới, sáng tạo cho người học, xây dựng “thế hệ trẻ sáng tạo”; nâng cao thể lực và tầm vóc học sinh Hà Nội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học, trong việc học trực tuyến tại nhà. Quan tâm và có giải pháp để ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

5. Triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 - 2025); triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung đủ biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên. Có giải pháp phù hợp để hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục và thực hiện hỗ trợ học sinh có cha mẹ thuộc đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động tự do; không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường.

Kịp thời thực hiện hỗ trợ người lao động, cơ sở giáo dục ngoài công lập không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện đầy đủ các chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

7. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của Ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho Ngành. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài

II. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THÀNH PHỐ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

1. Sở Y tế

a) Hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

b) Xây dựng phương án cụ thể về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên (đối tượng dưới 18 tuổi).

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh trong một số trường hợp đặc thù; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với người lao động trong ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

b) Tổ chức triển khai việc hỗ trợ giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn triển khai chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo theo chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn về sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến; chỉ đạo các đơn vị viễn thông, công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển các giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, học liệu số; hỗ trợ các nhà trường, học sinh, giáo viên tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy cập internet tốc độ cao an toàn, dễ sử dụng; phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm giá cước truy cập internet cho học sinh, sinh viên và giáo viên, giá cước sử dụng giải pháp phục vụ giáo dục, đào tạo và quản lý giáo dục cho các nhà trường, giá dịch vụ thuê máy chủ, băng thông phục vụ đào tạo từ xa cho các nhà trường.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

Hướng dẫn về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phù hợp với tình hình dịch bệnh.

5. Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về giáo dục khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

6. Công an Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, các yếu tố an ninh phi truyền thống và bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục.

7. Bộ Tư lệnh Thủ đô

Phối hợp chặt chẽ, tham mưu với Thành phố huy động các nguồn lực và các hình thức hỗ trợ phù hợp với học sinh, sinh viên, giáo viên, cơ sở giáo dục trong khu vực chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

1. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Tầm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19; kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại các cơ sở giáo dục đào tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

3. Căn cứ Quy hoạch phát triển của Thành phố trong đó có lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của Thành phố, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nguồn nhân lực, vật lực hiện có.

4. Ưu tiên cân đối ngân sách để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

5. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, từ đó có phương án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng các yêu cầu năng cao chất lượng giáo dục và thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

IV. CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG CỦA THÀNH PHỐ

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc thông tin về công tác giáo dục, đào tạo của Thành phố; phối hợp, cung cấp thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ để đăng tải các nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố về giáo dục và đào tạo; tăng cường truyền thông về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; công tác xây dựng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý giáo dục, trong dạy học và trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố.

V. CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC THÀNH PHỐ

Tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo đúng yêu cầu.

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố và các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ tịch U BND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;

- U BND các quận, huyện, thị xã;

- Các trường ĐH, CĐ thuộc Thành phố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

- Các báo: HNM, KT&ĐT;

- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

- VPUB: CVP, PCVP P.T. Thu Huyền;

- Các phòng: KGVX, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 402
0 Bình luận
Sắp xếp theo