Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT và Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT là hai mẫu đơn quan trọng với mục đích để cam kết bảo vệ môi trường. Các bạn có thể tham khảo hai mẫu đơn dưới đây.

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn hai Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường như sau, mời các bạn cùng tham khảo:

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngMẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Nội dung chi tiết của Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngMẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản như sau:

Mẫu số 01: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT)

… (1) …
-------

Số: ........

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Địa danh, ngày.….. tháng ...… năm ….....

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: …..............................................................(3)

Chúng tôi là: ….............................… (1), Chủ Dự án: …........................................(2)

 • Địa điểm thực hiện Dự án:.....................................................................................
 • Địa chỉ liên hệ: …...................................................................................................
 • Điện thoại: ........................…; Fax: ...............................…; E-mail: …...................

Xin gửi đến …........................................................................… (3) những hồ sơ sau:

- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

- 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị …................................................................. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu …

… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Mẫu số 02: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015)

PHỤ LỤC 13

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

........(1).......

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ...../.....
V/v xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của ...(2)...
(Địa danh), ngày... tháng... năm..

Kính gửi: ......................(3)..............................

...........(1)........... có địa chỉ tại ............(4)................, xin gửi đến ............(3)......................ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của ..................................(2)...................................................................

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản này.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận: ......(5)......
Như trên;
...(6)...
Lưu ...
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

 • (1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (2) Tên đầy đủ của cơ sở.
 • (3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • (4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện
 • (5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (6) Nơi nhận khác (nếu có).

Bạn có thể tải Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
9 23.291
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo