Mẫu số 02/QĐ-XPHC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính. Mẫu bản quyết định nêu rõ thông tin người xử phạt, hình thức xử phạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Mẫu số 02/QĐ-XPHC

................ (1)

................ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............/QĐ-XPHC

Quyển số: .........................

.......(3)......., ngày ......... tháng ......... năm ........

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số..................ngày........./............/..............quy định (4):. ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số:.............................../BB-VPHC lập ngày.../.../...;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Căn cứ Biên bản phiên giải trình số………….ngày.........../........./.........(nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số………………… ngày…../…/…. (nếu có);

Tôi: ................................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ: ........................................................................................

Đơn vị: ..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt bằng hình thức phạt tiền đối với: ........................................

Ông(Bà)/Tổ chức (Người đại diện theo pháp luật, Chức danh): ..................

Sinh ngày:.................../................../.....................Quốc tịch: ........................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động (Mã số doanh nghiệp): ............................

Địa chỉ: ..........................................................................................................

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số: ....

Ngày cấp: ..........................................................Nơi cấp: .............................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính (ghi tóm tắt hành vi vi phạm)..................quy định tại:

+ Điểm..........................Khoản........................Điều.........................Mức tiền phạt: ............

+ Điểm..........................Khoản........................Điều.........................Mức tiền phạt: ............

+ Điểm..........................Khoản........................Điều.........................Mức tiền phạt: ............

+ Điểm..........................Khoản........................Điều.........................Mức tiền phạt: ............

- Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ (nếu có): ................................................

- Tổng mức tiền phạt chung là:......................................................(Bằng chữ: ..............)

- Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): .........................................................

- Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính (nếu có): .................................

- Biện pháp khắc phục hậu quả hoặc biện pháp khác (nếu có): ..................

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả:................ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả. Ông(Bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là:...................................(Bằng chữ: ) cho(5)..........là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày........./......../..........

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Ông(Bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 để chấp hành Quyết định. Ông(Bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, Ông(Bà)/Tổ chức phải nộp tiền phạt tại (6)...............................................................................................trong thời hạn..............ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Ông(Bà)/Tổ chức bị xử phạt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho (6).............................để thu tiền phạt.

3. Gửi cho (7)....................................................để tổ chức thực hiện Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

Quyết định này đã giao cho người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm

lúc.......giờ.....ngày......./......./.................

(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên đơn vị ra quyết định;

(3) Ghi rõ địa danh hành chính;

(4) Lĩnh vực xử lý VPHC;

(5) Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, cơ quan nhà nước đã tỏ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính thì ghi tên của cơ quan đã thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

(6) Ghi rõ tên, địa chỉ kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) hoặc số tài khoản của Kho bạc nhà nước mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt; trong trường hợp xử phạt tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, trên sông, trên biển, sân bay đi lại khó khăn hoặc ngoài giờ hành chính mà nộp tiền phạt tại chỗ thì ghi rõ “nộp phạt tại chỗ”;

(7) Ghi tên của cá nhân/tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá bài viết
1 3.919
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo