Mẫu hợp đồng giảng dạy cho giáo viên, giảng viên

Mẫu hợp đồng giảng dạy là mẫu bản hợp đồng được ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu hợp đồng giảng dạy nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của hai bên, kèm theo đó là quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai, đảm bảo tính đúng đắn và thực hiện theo đúng pháp luật. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bản hợp đồng giảng dạy tại đây.

1. Mẫu hợp đồng giảng dạy số 1

BỘ .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ...........................

______________________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: /HĐGD

..............., ngày …. tháng …. năm 201…

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Trường .......................
 • Căn cứ khả năng chuyên môn của giảng viên: ………..
 • Hôm nay ngày …. tháng …. năm 201…, tại Trường ..............., chúng tôi gồm có:

Bên A: TRƯỜNG ........................................

Ông: …………………. Chức vụ: …………….

Người được ủy quyền theo quyết định số ..................ngày .........tháng ...........năm ........của Hiệu Trưởng Trường .....................

Địa chỉ: .............................................

Điện thoại:.........................................

Bên B: Ông (Bà):……….. Học hàm, học vị: ……..

Đơn vị công tác: …………. Điện thoại liên lạc: ………….

Số CMND:……….. Ngày cấp:…………. Nơi cấp: …………..

Mã số thuế cá nhân: ………………….. Tại Cục thuế: ………….

Số tài khoản:…………… Tại chi nhánh ngân hàng:…………………

Sau khi bàn bạc, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Bên A giao cho bên B thực hiện giảng dạy:

STT

Học phần

Số tiết

Lớp

Sĩ số

Hệ số
lớp đông

Số tiết đã quy đổi

Đơn giá

(đồng/tiết chuẩn)

Thành tiền (đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

Số tiền bằng chữ: ……………..

Thời gian giảng dạy: Theo thời khóa biểu của Phòng Quản lý Đào tạo.

Địa điểm dạy: Trường ..............................

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền hạn của các bên B

2.1. Nghĩa vụ:

 1. Thực hiện đầy đủ Qui chế đào tạo, Qui chế giảng dạy và kỷ luật do Bộ và Trường ban hành.
 2. Giảng dạy đúng đề cương, đúng tiến độ đã ghi trong lịch trình giảng dạy, không tự ý cắt xén. Trường hợp giảng dạy thực hành, phải thực hiện đúng nội dung, số giờ và tiến độ đã được qui định. Lên xuống lớp đúng giờ và đủ số tiết qui định.
 3. Sử dụng đề cương môn học và giáo trình của Trường đã được Tổ bộ môn hoặc Hội đồng khoa học thông qua, nếu có. Nếu không có giáo trình của Trường, giảng viên phải có bài giảng để cung cấp cho sinh viên – học sinh trước khi lên lớp.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy môn học trước Nhà trường và pháp luật, nhất là các môn chính trị, xã hội và nhân văn.
 5. Giảng viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hạn chế tối đa phương pháp thuyết giảng.
 6. Theo dõi tình hình học tập của sinh viên, cùng Nhà trường giáo dục đạo đức, tác phong cho sinh viên. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần, điểm giữa kỳ gửi cho Khoa trước khi kết thúc học phần 2 tuần.
 7. Giảng viên có trách nhiệm ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận theo đúng Qui chế đào tạo của trình độ đào tạo và hệ đào tạo tương ứng. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được thống nhất trong Bộ môn, Khoa và được Hiệu trưởng phê duyệt. (Riêng đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp thì theo Qui chế đào tạo TCCN của Bộ).
 8. Trách nhiệm ra đề thi kết thúc học phần:
 • Đối với môn thi tự luận: 2 tuần trước khi kết thúc học phần hoặc kết thúc môn học, cần nộp cho Khoa 2 đề thi (đã đánh máy) và đáp án, thang điểm, có niêm phong bảo mật. Nếu đề được chọn để thi, giảng viên có nhiệm vụ giải đáp những vấn đề liên quan đến đề thi mà sinh viên chưa rõ.
 • Đối với môn thi được chỉ định là thi trắc nghiệm: Giảng viên có trách nhiệm soạn và nộp bộ đề thi trắc nghiệm theo qui định của Trường.
 • Đối với môn thi vấn đáp: Giảng viên có trách nhiệm soạn câu hỏi thi và thực hiện hỏi thi vấn đáp theo qui định của Trường.

9. Trong vòng 1 tuần sau khi nhận bài thi, giảng viên phải hoàn thành việc chấm bài thi và nộp bảng điểm cho Khoa.

10. Nếu vì lý do đặc biệt không lên lớp được, phải báo cho Khoa (Phòng Đào tạo) ít nhất 2 ngày trước khi có giờ dạy để Khoa (Phòng Đào tạo) bố trí giảng viên khác dạy thay hoặc có kế hoạch dạy bù. Nếu nghỉ dạy từ 3 buổi trở lên (dù có lý do chính đáng) hoặc nghỉ dạy 1 buổi không báo trước, Trường sẽ bố trí giảng viên khác thay thế. Những vấn đề phát sinh do sự cố này, giảng viên phải tự chịu trách nhiệm.

11. Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

12. Trường hợp không dạy đủ số tiết đã được thanh toán thì bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đã nhận thừa (căn cứ trên nhật ký giảng dạy và báo cáo của Ban Thanh tra).2.2 Quyền lợi

- Được nhận tiền giảng dạy theo số tiết giảng thực tế.

- Được cung cấp tư liệu, thông tin và các thiết bị cần thiết trong khả năng hiện có của bên A để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A

a) Nghĩa vụ:

- Đáp ứng những điều kiện cần thiết để bên B thực hiện việc giảng dạy đạt hiệu quả cao.

- Thanh toán cho bên B đầy đủ và kịp thời sau khi bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ.

b) Quyền hạn:

- Phân công bên B giảng dạy theo tiến độ kế hoạch chung.

- Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ của bên B.

Điều 4: Điều khoản thi hành

 1. Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ những điều đã ký kết thì có thể cùng nhau bàn bạc, trao đổi để tìm biện pháp khắc phục; hoặc thanh lý hợp đồng, nếu xét thấy việc tiếp tục hợp đồng có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đào tạo.
 2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản và có giá trị từ ngày ký, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

2. Mẫu hợp đồng giảng dạy số 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH
-----------------

Số: ....../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

........., ngày.....tháng.....năm......

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm .......... Tại: ......................................................

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ....................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: ............................... Fax: ......................................................................

Mã số thuế: ............................................................................................................

Ông/Bà: ................................. Sinh năm: ................................................... đại diện.

Chức vụ: .................................................................................................................

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) .............................................................................

Sinh năm: ................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................................

Số CMND: ...............................................................................................................

Mã số thuế: .............................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................................

Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:

1. Tên học phần: .......................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: .................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số ..........................

2. Tên học phần: .......................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: ..................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số ...........................

3. Tên học phần: ........................................................................................................

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: ..................................

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số ...........................

4. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) ........ Tổng sĩ số: ...................

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên B

 • Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học .........
 • Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.
 • Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).
 • Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

2. Trách nhiệm của bên A

a) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch trình giảng dạy...

b) Thanh toán cho bên B các khoản phụ cấp sau:

- Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

+ Tổng số tiết :............. x ......... /tiết =..................

+ Chấm bài:............... x .......... /bài =...............

- Phụ cấp đi lại: Từ: ......... đến:............. =...............

 • Chi phí đi lại 2 đầu ga:................. =..............
 • Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:
 • Phụ cấp ăn: .............. đ/ngày x ..............ngày =.................
 • Phụ cấp ở: .............. đ/ngày x ..............ngày =................

- Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: ..........................................................

(Bằng chữ: ...............................................................................................................)

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

 1. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
 2. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4: Bồi thường thiệt hại

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường....khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 5: Cam kết thực hiện:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm các điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- Hợp đồng này lập thành 03 bản (mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

GIÁM HIỆU DUYỆT

BÊN A

BÊN B

__________________________________________________________________

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ....... Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH .................

Đại diện bên A: Ông/Bà ........................................................... Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.

Đại diện bên B: Ông/Bà .......................................................................................................

Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ..... tháng ....... năm ......., trên cơ sở các nội dung sau:

 1. Thực hiện thời gian, kế hoạch giảng dạy:
 2. Đảm bảo nội dung giảng dạy:
 3. Thực hiện các quy định quản lý lớp học:
 4. Thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá:

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)

Kết luận: .........................................................................................................................

Số tiền được thanh toán: ...................... Đã ứng: ..................... Còn lại: ............................

PHÒNG KH-TC

TRƯỞNG BỘ MÔN

BÊN A

BÊN B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 31.983
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo