Mẫu giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, tổ chức xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm

Mẫu giấy xác nhận về kiến thức an toàn thực phẩm

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: ………./20... /XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; Quyết định số ………./2017/QĐ-UBND ngày ... tháng … năm 2017 của ....................... và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

…………………. (tên cơ quan xác nhận) xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………..……..……………………………………

Địa chỉ: ……………………………..……………………………..………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……, cấp ngày ...../....../......... nơi cấp:……..….

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này)

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày …….. tháng …….. năm …………

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN XÁC NHẬN
(ký tên, đóng dấu)

2. Thủ tục thực hiện giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh hoặc Chi cục an toàn thực phẩm thuộc quận/huyện.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định:
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: cơ quan hướng dẫn để cơ sở bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Tham gia tập huấn
  • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở tham gia.
  • Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (có số câu trả lời đúng từ 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành).
Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đánh giá bài viết
1 1.165
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.