Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Khi nhận được thông báo về điểm số của bài thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh nếu còn băn khoăn và muốn đề nghị hội đồng tuyển sinh kiểm tra lại điểm số, các em sẽ viết đơn xin phúc khảo bài thi gửi đến hội đồng tuyển sinh nơi mình thi. Dưới đây là mẫu đơn phúc khảo thi vào lớp 10 năm 2021 mới được Hoatieu.vn cập nhật, mời các em tham khảo mẫu đơn dưới đây.

1. Cách phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10

  • Trước ngày 7/7/2021, các cơ sở giáo dục sẽ bắt đầu nhận đơn xin phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.
  • Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 03 ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.
  • Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo và được cập nhật lên hệ thống.
  • Thí sinh được nhận phiếu điểm mới (khi có thay đổi điểm số) tại trường đăng ký dự ký dự tuyển.

2. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là gì?

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là mẫu đơn do cá nhân lập ra gửi đến Hội đồng chấm thi khi có mong muốn được xem xét lại điểm số của mình trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT nêu rõ thông tin của người xin phúc khảo như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày thi, địa điểm thi, số báo danh của thí sinh, tổng số điểm đã công bố..

3. Nộp đơn phúc khảo ở đâu?

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 nếu tự tin về bài làm của mình nhưng điểm chỉ đạt ở mức trung bình.

Tuy nhiên, các trường hợp khiếu nại về điểm bài thi đều phải có đơn xin phúc khảo. Thí sinh không có đơn xin phúc khảo hoặc nộp đơn không theo đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Ban phúc khảo sẽ giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của học sinh. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục (tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9).

Với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo tại đâu thì nhận kết quả phúc khảo tại đó.

4. Đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi:- Hội đồng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ...................;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường…………………………………..

Em tên:.................................................................; Sinh ngày: ...... /...../..........

Học sinh lớp …………; Trường THCS ……………………………………………

Điện thoại liên lạc: ...........................................................................................

Đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2021 - 2022 tại Hội đồng coi thi Trường …………………………………

Phòng thi số: .............; Số báo danh: ................................

Nay em làm đơn này xin phúc khảo bài thi các môn sau:

TT

Môn xin phúc khảo

Điểm thi đã công bố

Ghi chú

1

2

3

4

Xác nhận của PHHS
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………………………………….

.............., ngày ... tháng ... năm 2021

Học sinh làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

………………………………….

* Địa chỉ liên lạc: ..................................................................

...............................................................................................

5. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học.........

(Khóa thi ngày ........tháng ......năm ......)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:..........................................

Dân tộc:.................................

Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm.................................

Nơi sinh: Quận, Huyện …………………….…Tỉnh, TP.................................

Học sinh trường: .................................Quận, Huyện.................................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:.................................

SBD:................................. Phòng thi số.................................

Tổng số điểm thi đã công bố: .................................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1

2

3

4

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

Lý do cần nói rõ thêm:

...................................................................

...................................................................

..................................................................

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm .....

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

........, ngày.... tháng...... năm.....

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin phúc khảo thi tuyển sinh lớp 10 số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học .............

Kính gửi:- Hiệu trưởng trường THPT ...............................
- Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ...........

1. Họ và tên thí sinh: ..............................................................

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /....../ .......

5. Tại Hội đồng thi: ..............................................................

6. Phòng thi số:...........Số báo danh:........................................ (ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Môn chuyên.........

Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

.........., ngày …. .tháng .....năm .....

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 số 4

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ..........-..........

1. Họ và tên thí sinh:......................................................................................................

2. Ngày sinh: .......tháng....... năm .......

3. Học sinh cơ sở giáo dục:............................................................................................

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ...........ngày .........../............./...............

5. Tại Hội đồng thi:.........................................................................................................

6. Phòng thi số:............................, Số báo danh:.........................................(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn không chuyênMôm chuyên
Môn
Điểm thi

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

.............., ngày ...... tháng ...... năm ..........

Học sinh ký tên

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10

Đơn phúc khảo điểm bài thi vào lớp 10

8. Quy trình chấm phúc khảo thế nào?

Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Trên đây là Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT mới nhất 2021 và cách thức xin phúc khảo bài thi vào lớp 10 được Hoatieu.vn cập nhập đầy đủ gửi tới các bạn học sinh. Qua đó các bạn nắm được mẫu đơn cũng như thủ tục chấm phúc khảo bài thi một cách nhanh nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo và tải về Đơn xin phúc khảo điểm thi vào lớp 10.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
19 46.271
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.