Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo dành cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách của nhà nước (liệt sĩ, bệnh binh, thương binh) là mẫu đơn được dùng để xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục như xin hưởng chế độ miễn giảm học phí....... Mẫu lấy căn cứ vào Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ miễn học phí

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Đơn xin giảm học phí cho hai anh (chị) em ruột học cùng trường

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Thuộc khối (1)..........................

Kính gửi:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quận/huyện ...................... Tỉnh/ TP........................

Đồng Kính gửi: Trường ...................................................................

Tôi tên là (2): ...............................................................................Nam/Nữ:.................

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................................

Nguyên quán: .............................................................................................................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (3): ...............................................................................

Tôi là đối tượng hưởng chính sách (4): ........................................................................

Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh) %:.....................................................

Giấy chứng nhận số: ....................................................................................................

Có con (hoặc bản thân) tên là (5): .......................................................... Nam/Nữ:..........

Hiện đang học tại lớp (năm thứ): ............................................................. Khoa..............

Trường: .......................................................................... Khoá học: ............................

Căn cứ vào Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành.

Xác nhận của cơ quan quản lý

Căn cứ hồ sơ đang quản lý, ông/bà

................................................................

là đối tượng chính sách.............................

có tỷ lệ mất sức lao động .........................%

đúng như đã trình bày trong đơn.

.........., ngày ... tháng .... năm 20…

Thủ trưởng đơn vị
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

+ (1): Ghi rõ thuộc khối giáo dục hay đào tạo

+ (2), (5): Ghi rõ họ tên ghi bằng chữ in hoacó dấu.

+ (3): Ghi rõ địa chỉ cụ thể (thôn, xã, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố).

+ (4): Ghi rõ loại đối tượng chính sách: anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con của thương binh, con của bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh.

Đánh giá bài viết
5 26.708
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo