Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài là gì? Mẫu bản thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài là gì?

Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin chi nhánh địa điểm kinh doanh...

2. Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

……, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................................

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:.........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… Ngày cấp: …../…./….. Nơi cấp:.............................................

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):......................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

.........................................................................................................................................

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có):...............................................

Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có):....................................

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác:..................................................…..................

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ……………...…………cấp ngày: ……/……/…….

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh/địa điểm kinh doanh):............................

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):....................................…..............

5. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ………..…………… Giới tính:................

Sinh ngày: ……./……../…….. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………….....…….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):………………….

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: .../..../….. Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): .../.../...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.....................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:...............................................................................................................

Quốc gia:..................................................................................…....................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.....................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:...............................................................................................................

Quốc gia:.......................................................................…...............................................

Điện thoại (nếu có): ……………………………………Fax (nếu có):.................................

Email (nếu có):.......................................................…......................................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

Mẫu thông báo lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo