Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì? Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì?

Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản là mẫu bản giấy phép được lập ra để ghi chép về việc thành lập nhà xuất bản. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:......./GP-BTTTT

Hà Nội, ngày ..... tháng.... năm......

GIẤY PHÉP
Thành lập nhà xuất bản

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày…tháng…năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản (1)

của (2) ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,

CHO PHÉP:

1. (2) được thành lập nhà xuất bản.

Tên nhà xuất bản:

Tên giao dịch tiếng Anh (nếu có):

Trụ sở tại:

2. Nhà xuất bản (1) có tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ; đối tượng phục vụ và xuất bản phẩm chủ yếu:

a) Tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ:

b) Đối tượng phục vụ:

c) Xuất bản phẩm chủ yếu:

d) Các xuất bản phẩm khác:................................................................................... 3. ….(2) và Nhà xuất bản…..(1) có trách nhiệm thực hiện Luật xuất bản, các quy định pháp luật có liên quan.

4. Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thực hiện.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo