Mẫu công văn đề nghị thanh toán

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán cũng gần giống với Mẫu giấy đề nghị thanh toán với mục đích tạo sự văn minh, chuyên nghiệp và có tính thương thuyết trong hoạt động thanh toán giữa các bên. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu công văn đề nghị thanh toán số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

............,ngày....tháng....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ............................

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ...........về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty...........................

Số tài khoản: ............. tại Ngân hàng........... – Chi nhánh........

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Mẫu công văn đề nghị thanh toán số 2

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Nội dung mẫu đề nghị thanh toán:

Đơn vị: ........................
Địa chỉ: ........................
Mẫu số: 04c-TT

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........ tháng ....... năm ........

Họ và tên người đề nghị: ...............................................................................................

Số giấy giới thiệu, CMND:..............................................................................................

Bộ phận công tác:....................................................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:............................................................................................

Bằng chữ:.................................................................................................................

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /...............................................................

Tên dự án/hợp đồng: ......................................................................................................

Mã dự án:.......................................................................................................................................

Trả cho đơn vị:................................................................................................................................

Số tài khoản:............................................................................................................

Tại Ngân hàng:.........................................................................................................

Nội dung thanh toán:................................................................................................

...................................................................................................................................

..............................................................................................................................

..........................................................................................................................

Kèm theo ...........................................................chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 62.153
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo