Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức là gì?

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ công chức là biểu mẫu ghi chép lại nội dung Hội nghị cán bộ công chức. Biên bản hội nghị cán bộ công chức ghi lại toàn bộ thông tin của cuộc họp, báo cáo nội dung công việc đã đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cho thời gian tiếp theo. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản và hội nghị tại đây.

2. Biên bản hội nghị cán bộ công chức số 1

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM............

  • Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
  • Hình thức Hội nghị (Toàn thể hoặc Đại biểu)

I – Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm: Ghi rõ họ tên, chức vụ từng người)

Thư ký Hội nghị gồm: (Ghi rõ họ tên tường người)

II – Thành phần dự Hội nghị: (Ghi rõ Đại biểu chính thức; Đại biểu mời; Đại biểu cấp trên)

III - Nội dung và chương trình làm việc của Hội nghị

1 - Thủ trưởng cơ quan báo cáo (theo những nội dung đã chuẩn bị)

2 - Chủ tịch Công đoàn báo cáo (theo những nội dung đã chuẩn bị)

3 – Ban thanh tra nhân dân báo cáo

4 - Thảo luận: ghi rõ những ý kiến, kiến nghị, tham gia, đề xuất.....

5 - Tiếp thu của Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn (ghi rõ việc tiếp thu kiến nghị đối với từng vấn đề, biện pháp giải quyết, thời gian thực hiện)

6 - Hội nghị biểu quyết thông qua các Quy chế: Nội quy cơ quan; Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; Quy chế khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ....

7 – Công tác khen thưởng. Phát động thi đua, đăng ký thi đua.

8 - Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ)

9 – Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Thư ký Hội nghị

Ký tên

3. Biên bản hội nghị cán bộ công chức số 2

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 200....

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....

Cơ quan …………...........................................................................…năm ................

Thời gian:........................ sáng ngày …. tháng …. năm 200.....

Có mặt: …...................... / …......................

Vắng mặt:...................................................

Đại biểu:....................................................................................................................

Chủ tịch đoàn:

- Đ/c……………………...................................………...................................................

- Đ/c………………………………...................................................................................

Thư ký đoàn:

- Đ/c………………………………….................................................................................

- Đ/c ……………………………………............................................................................

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c.......................……………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20......, phương hướng nhiệm vụ năm 20.....”.

Phần II:

Đ/c.................................……… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 20.....”.

Phần III:

Đ/c ……….….........................… đọc quyết định khen thưởng công đoàn năm 20......

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị.

Đồng chí ………...................……… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phần V:

Đ/c ……………….....................… thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm .............”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c ………............……............công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phần VII: Đ/c …...........…….. tổng kết bế mạc - Phát động phong trào thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ……………………......…….. phút cùng ngày.

Thư ký hội nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch công đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức số 1

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM...........

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức;

Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ - CP; và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT – TCCP – TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm.

Hôm nay toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức cơ quan........dự họp Hội nghị CBCC năm ......

Hội nghị đã nghe: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan, hoạt động tài chính, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm mới do đ/c: Lãnh đạo đơn vị trình bày; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác xét khen thưởng. Dự thảo nội dung phát động phong trào thi đua năm tới do đ/c: Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày. Và các ý kiến thảo luận của CBCC, VC cơ quan.

Hội nghị thống nhất:

I – Tán thành các báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm vừa qua; báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ; các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.

II - Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại biểu cấp trên; các ý kiến tham gia của CBCC (những ý kiến cần điều chỉnh, bổ sung)

III - Các nội dung Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

1 - Nội quy cơ quan;

2 - Các quy chế mới được ban hành, hoặc những nội dung sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan (nhằm triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan) đã được ban hành từ Hội nghị năm trước.

3 - Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có);

4 - Các nội dung khác.

IV - Những vấn đề Hội nghị tham gia ý kiến nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan:

1 - Kế hoạch công tác năm mới;

2 - Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả;

3 - Giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện, nâng cao đời sống cho Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan

4 - Những nội dung khác.

V - Nội dung phát động thi đua;

- Đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Các tập thể phòng, ban và toàn thể CBCC, VC cơ quan phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC.

Nghị quyết được toàn thể CB, CC, VC cơ quan thống nhất thông qua ngày............ tháng............ năm..........

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

1, Đại diện cấp ủy:

2, Thủ trưởng đơn vị:

3, Chủ tịch CĐ:

5. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức số 2

Công đoàn viên chức ......
Công đoàn ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
---------***---------
..............., ngày .......... tháng ...... năm .......

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN NĂM.........

- Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Viên chức TP về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm ........

- Ngày .......... cơ quan ........................... tiến hành mở Hội nghị cán bộ công chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và tổng kết công tác Công đoàn năm 2008, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

Quyết nghị

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm :

1.Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch thông tin thống kê mà .............. giao năm ............

2. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo phát triển KT – XH của địa phương và yêu cầu thông tin của ..........................................................................

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực.................................................................

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC và Công đoàn cơ quan:

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch điểm thi đua đạt loại giỏi (..................% trở lên); Thứ bậc thi ..................

- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh" và "Công đoàn cơ quan văn minh công sở".

2. Các phòng, bộ phận và cán bộ công chức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị ......................................................................

IV. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCN, VC

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, bộ phận, từng cán bộ công chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn CQ tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CBCC " Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.4. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

3.5. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm ......, toàn thể CBCC và đoàn viên Công đoàn cơ quan Cục Thống kê tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

Thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .................. thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

Thay mặt hội nghị cán bộ công chức.

Thủ trưởng cơ quanChủ tịch Công đoàn cơ quan

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
34 148.110
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.