Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cấp trên của bạn sau thời gian được cử đi học tập, nghiên cứu, công tác xa, báo cáo tiến trình học tập, những gì đang thu hoạch cũng được như kế hoạch học tập bản thân để bản thân bạn cũng như cơ quan nắm được để có kế hoạch công tác cụ thể và phù hợp.

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập - Mẫu số 1:

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập
Báo cáo tình hình và kết quả học tập mới nhất

Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được trình bày rõ ràng và chính xác dưới đây để các bạn tiện nghiên cứu như sau:

CÔNG TY …………….
--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng ... năm ........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: .......................................................

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày và nơi sinh: .................................................................................................................

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi công tác tại: ..................................................................................................

Nơi đến công tác (học tập): (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email)

.............................................................................................................................................

Thời gian đi công tác (học tập): ..............................................................................................

Kinh phí: ..............................................................................................................................

Nội dung (các công việc đã làm): ...........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Về tư tưởng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về chuyên môn:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về quan hệ bạn bè, công việc:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................., ngày ........ tháng ...... năm ..........
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2 - Mẫu báo cáo tình hình học tập:

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tậpMẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập mới nhất

Nội dung cụ thể của Mẫu số 2 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình và kết quả học tập

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Tôi tên: ...................................................................................... Năm sinh:........................

- Thuộc đơn vị:......................................................................................................................

- Chức vụ:.............................................................................................................................

- Trình độ đào tạo:..................................................................................................................

- Chuyên ngành đào tạo:.........................................................................................................

- Thời gian đào tạo: Từ:.......................................... đến..........................................................

- Trường đào tạo:...................................................................................................................

II. NỘI DUNG BÁO CÁO (trong quá trình học tập):

- Thuận lợi & khó khăn:...........................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Tóm tắt nội dung kiến thức đã & đang học (tên đề tài, luận án..........):.......................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Khả năng ứng dụng (trong giảng dạy, NCKH, quản lý):..............................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Kết quả học tập (chứng nhận, bằng cấp đạt được):..................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

II. CÁC ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

IV. CAM ĐOAN TÍNH XÁC THỰC CỦA BÁO CÁO:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

Xác nhận của Trưởng đơn vị

.........., ngày .... tháng .... năm ..............

Người báo cáo

Đánh giá bài viết
38 54.619
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo