Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập năm học 2021-2022

Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được viết để gửi cấp trên của bạn sau thời gian được cử đi học tập, nghiên cứu, công tác xa, báo cáo tiến trình học tập, những gì đang thu hoạch cũng được như kế hoạch học tập bản thân để bản thân bạn cũng như cơ quan nắm được để có kế hoạch công tác cụ thể và phù hợp.

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập là biểu mẫu được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong nhiều cơ quan, đơn vị, trường học nhằm báo cáo chi tiết về tình hình và kết quả học tập trong chuyến công tác, nghiên cứu, học tập do cơ quan giao nhiệm vụ. Nội dung của mẫu báo cáo khái quát về tình hình học tập, những ưu và nhược điểm cần cải thiện, từ đó đưa ra phương hướng học tập tốt hơn cho những lần hoặc năm tiếp theo. Dưới đây là 3 mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập sử dụng phổ biến nhất hiện nay, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 1

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập năm học 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày ….tháng ….năm ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP …….

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……..

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng ...vừa qua như sau:

1. Về hoạt động học tập:

– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm.

– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

– Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.

– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: ……..

Tổ trưởng

(Kí tên)

2. Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập số 2

Nội dung cụ thể của Mẫu báo cáo tình hình và kết quả học tập được trình bày rõ ràng và chính xác dưới đây để các bạn tiện nghiên cứu như sau:

CÔNG TY …………….
--------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng ... năm ........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: .......................................................

Họ và tên: ............................................................................................................................

Ngày và nơi sinh: .................................................................................................................

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi công tác tại: ..................................................................................................

Nơi đến công tác (học tập): (Ghi rõ tên cơ quan đến công tác/ học tập cùng địa chỉ; Tel; Fax; Email)

.............................................................................................................................................

Thời gian đi công tác (học tập): ..............................................................................................

Kinh phí: ..............................................................................................................................

Nội dung (các công việc đã làm): ...........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Về tư tưởng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về chuyên môn:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về quan hệ bạn bè, công việc:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................., ngày ........ tháng ...... năm ..........
Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình và kết quả học tập

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

- Tôi tên: ...................................................................................... Năm sinh:........................

- Thuộc đơn vị:......................................................................................................................

- Chức vụ:.............................................................................................................................

- Trình độ đào tạo:..................................................................................................................

- Chuyên ngành đào tạo:.........................................................................................................

- Thời gian đào tạo: Từ:.......................................... đến..........................................................

- Trường đào tạo:...................................................................................................................

II. NỘI DUNG BÁO CÁO (trong quá trình học tập):

- Thuận lợi & khó khăn:...........................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Tóm tắt nội dung kiến thức đã & đang học (tên đề tài, luận án..........):.......................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Khả năng ứng dụng (trong giảng dạy, NCKH, quản lý):..............................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Kết quả học tập (chứng nhận, bằng cấp đạt được):..................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

II. CÁC ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

IV. CAM ĐOAN TÍNH XÁC THỰC CỦA BÁO CÁO:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Xác nhận của Trưởng đơn vị

.........., ngày .... tháng .... năm ..............

Người báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
50 69.500
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo