Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau

Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau

Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau là mẫu bản tường trình được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để tường trình về việc đánh nhau diễn ra trước đó. Mẫu bản tường trình nêu rõ thông tin cá nhân của người làm tường trình, lý do dẫn đến đánh nhau... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau tại đây.

Cách viết bản tường trình nghỉ học

Cách viết bản tường trình sự việc

Bản tường trình diễn biến sự việc

Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau

Mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau

Nội dung cơ bản của mẫu bản tường trình sự việc đánh nhau như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

.........................., ngày....tháng....năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v Sự việc đánh nhau)

Kính gửi: .................................................

Tên tôi là: ...................................... Sinh ngày: ......................................................

CMND số: .............................. Cấp ngày: ........................... Tại: ............................

Thường trú tại đường ................, phường ............., quận ..........., TP .....................

Chức vụ: ...............................................................................................................

Nay tôi làm bản tường trình về việc đánh nhau ........................................ như sau:

Lý do: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong ........................................... xem xét giúp tôi để tôi được nhận ..................................................... mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người tường trình
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
19 18.133
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.