Thông tư 47/2022/TT-BTC kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023-2025

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 47/2022/TT-BTC kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023-2025

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 47/2022/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2023-2025.