Thông tư 42/2020/TT-BTC chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 42/2020/TT-BTC chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài chính ban hành Thông tư 42/2020/TT-BTC chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa.