Thông tư 32/2020/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 32/2020/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 32 2020/TT-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.