Tải Thông tư 05/2024/TT-BGTVT về giấy phép lái xe file Doc, Pdf

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ.