Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Cảm ơn bạn đã tải Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 427,7 KB 12/01/2021 4:31:29 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điều lệ Đảng | Điều lệ Đảng 2020 | Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, gồm 12 chương và 48 điều.
Xem thêm các thông tin về Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam