Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Đơn đề nghị rút hồ sơ chuyển trường viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi học sinh đang theo học. Trong đơn, học sinh cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, tên lớp. Tiếp theo, trình bày lí do muốn rút lại hồ sơ học sinh gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường. Đây là biểu mẫu được Hoatieu.vn cập nhật mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đơn xin rút hồ sơ học sinh số 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....

TRƯỜNG ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ....................

Tôi tên:…………………………………………..…………SĐT:………….………

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/…...

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., trường ..................

Tôi viết đơn này đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:…………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn xin rút hồ sơ được Ban giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

 

Xác nhận của GVCN

........, ngày .....tháng .....năm .....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận

2. Đơn xin rút hồ sơ học sinh số 2

SỞ GD&ĐT................

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm...........

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường......................................................

Họ và tên học sinh:...................................................................................................

Ngày sinh:........................................................... Lớp:....................................................

Quê quán:............................................................................................................

Nơi ở hiện nay:......................................................................................................

Điện thoại:....................................................................................................................

Lí do rút hồ sơ:...............................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xin chuyển về Trường:.....................................................................................

XÁC NHẬN CỦA
HẬU CẦN

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

XÁC NHẬN CỦA
TÀI CHÍNH

XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

XÁC NHẬN CỦA
THƯ VIỆN

HIỆU TRƯỜNG

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 41.251
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo