Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu đơn xin rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự được ban hành kèm theo Dự thảo Nghị quyết Ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN RÚT ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: .............................................)(1)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN .......................(2)

Người rút đơn yêu cầu:

1(3)....................................................................... Sinh năm:.....................................

Địa chỉ(4):........................................................

Số điện thoại:............................................Fax:

Địa chỉ thư điện tử:........................................................................ (nếu có).

2....................................................................... Sinh năm:

Địa chỉ:..........................................................................

Số điện thoại:............................................. Fax:.....................................

Địa chỉ thư điện tử:........................................................................ (nếu có).

Ngày ...... tháng ..... năm ....., tôi (chúng tôi) có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân ......................... giải quyết việc dân sự (5)....................................................

Ngày ...... tháng ..... năm ......, Tòa án nhân dân ................... đã thụ lý việc dân sự số....../...../TLST-... về việc (6) .................................................................

Nay do (7)

Vì lý do trên, tôi (chúng tôi) xin được rút toàn bộ (một phần) đơn yêu cầu ngày .... tháng .... năm ............

Đề nghị Tòa án nhân dân ...................... chấp nhận và ra Quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 366 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

………., ngày......tháng......năm ..…(8)

NGƯỜI RÚT ĐƠN YÊU CẦU(9)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số ....-DS:

(1) Ghi loại việc dân sự mà người rút đơn yêu cầu đã yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, …).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh B); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).

(3) Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi địa chỉ nơi cư trú hoặc địa chỉ nơi làm việc của người đó (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại: Thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen, trụ sở tại: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5) và (6) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (1).

(7) Ghi cụ thể lý do xin rút đơn yêu cầu (ví dụ: Người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã trở về, ….).

(8) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn rút đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(9) Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người rút đơn yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Đánh giá bài viết
1 353
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo