Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được học và sát hạch để cấp giấy phép lái xe. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe tại đây.

Lộ trình cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Hướng Dẫn Tra Cứu Giấy Phép Lái Xe

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: .....................................................

Tôi là: .........................................................Quốc tịch: ............................................

Sinh ngày:......tháng .....năm .....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................

Nơi cư trú:...............................................................................................................

Đơn vị công tác:.......................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu).............................................................

Cấp ngày .......... tháng ........... năm ............. Nơi cấp: .............................................

Đã có giấy phép lái xe số:............hạng ........do.........cấp ngày .............tháng ....năm .........

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng...........................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe

- 06 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm

- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)

- Các tài liệu khác có liên quan gồm:......................................................................

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

............., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 15.598
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo