Đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học năm học 2020 - 2021 kèm đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học năm học 2020 - 2021 kèm đáp án, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì II Tin học lớp 6

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 6 Tin học

NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘTỔNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

1. Thao các cơ bản khi sử dụng phần mềm Microsoft Word.

C1

0,5

1

0,5

2. Soạn thảo và sửa chữa văn bản

C2

0,5

C3

3,5

2

4,0

3. Định dạng văn bản và đoạn văn bản

C4

0,5

C1

2,0

C3

0,5

3

3,0

4. Thêm hình ảnh để minh họa

C2

1,5

1

1,5

5. Trình bày cô đọng bằng bảng

C5

0,5

C6

0,5

2

1,0

TỔNG

4

2,0

2

3,5

2

1,0

1

3.5

9

10

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Trêng THCS ……
N¨m häc 2020 - 2021
§Ò kiÓm tra häc II
M«n: Tin häc Líp: 6
Thêi gian: 45 phót
PhÇn I : Trắc nghiệm (3 ®iÓm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng ra giấy kiểm tra:
1) Thµnh phÇn trªn cöa Word chøa tªn cña cöa lµ:
A. Thanh tiªu ®Ò B. Thanh b¶ng chän
C. Thanh c«ng D. Thanh cuèn
2) Thµnh phÇn trªn cöa Word chøa c¸c nhãm lÖnh ®îc tr×nh bµy theo nhãm lµ:
A. Thanh tiªu ®Ò B. Thanh b¶ng chän
C. Thanh c«ng D. Thanh cuèn
3) §Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷ võa ®Ëm võa g¹ch ch©n ta nh¸y chuét vµo nót lÖnh:
A. U I B. B I
C. B U D. B U
I.
4) §Þnh d¹ng Font ch÷ ta nh¸y chuét vµo bªn ph¶i hép tho¹i:
A. Size B. Font
C. Font color D. Linespacing.
5) §Ó t¹o b¶ng ta ph¶i chän nót lÖnh:
A. Insert Table B. Colums
C. Drawing D. Tables and boders.
6) Em thÓ t¹o b¶ng gåm bao nhiªu cét bao nhiªu hµng?
A. 5 cét 4 hµng B. 8 cét 9 hµn
C. B¶ng thÓ cét tèi ®a tïy vµo ®é réng cña trang, cßn hµng kh«ng h¹n chÕ.
D. TÊt ®Òu sai.
7) Thao t¸c nµo díi ®©y kh«ng ph¶i thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n:
A. Thay ®æi ph«ng ch÷ c¨n lÒ B. T¨ng ®o¹n v¨n b¶n
C. ChÌn h×nh vµo v¨n b¶n D. TÊt ®Òu sai
8) Nót lÖnh dïng ®Ó kh«i phôc tr¹ng th¸i tríc cña v¨n b¶n nót lÖnh:
A. New B. Open C. Undo D. Print.
9) Trong Microsoft Word, chøc n¨ng cña nót lÖnh trªn d¶i lÖnh Home lµ:
A. Dïng ®Ó chän mµu ®êng g¹ch ch©n B. Dïng ®Ó chän kiÓu ch÷
C. Dïng ®Ó chän ch÷ D. Dïng ®Ó chän mµu ch÷
10) §Ó t¹o b¶ng trong v¨n b¶n, em dông nót lÖnh:
A. B. C. D.
11) §Ó xãa mét vµi em dông phÝm nµo?
A. Delete B. Backspace C. Shift D. A B ®óng
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
12) PhÇn mÒm Microsoft Word dïng ®Ó:
A) So¹n th¶o v¨n b¶n. B) LuyÖn tËp chuét.
C) Häc 10 ngãn. D) Quan s¸t Tr¸i §Êt c¸c sao.
PhÇn II : luËn (7 ®iÓm)
C©u 1: Nªu c¸c bíc ®Ó:
a) Sao chÐp mét phÇn v¨n b¶n ? (1 ®iÓm)
b) Di chuyÓn mét phÇn v¨n b¶n ? (1 ®iÓm)
c) T¹o b¶ng b»ng nót lÖnh Insert Table? ( 1 ®iÓm)
C©u 2: Hoµn thµnh b¶ng sau : ( 4 ®iÓm)
Stt
Nót lÖnh
Tªn
1
2
3
4
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD & ĐT LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
NĂM HỌC 2020 - 2021
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II
TIN HỌC 6 - Bài thuyết
Thời gian: 45 phút.
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM TIN HỌC 6
PhÇn I ( Tr¾c nghiÖm 3 ®iÓm ) : Mçi ý ®óng 0. 25 ®iÓm
C©u
§¸p ¸n
1
A
2
B
3
C
4
B
5
A
6
C
7
C
8
C
9
D
10
A
11
D
12
A
Câu
Nội dung
Điểm
1
- Nªu ®îc thao t¸c sao chÐp mét phÇn v¨n b¶n
- Nªu ®îc thao t¸c sao chÐp mét phÇn v¨n b¶n
- Nªu ®îc thao t¸c t¹o b¶ng b»ng nót lÖnh Insert
1®iÓm
1®iÓm
1 ®iÓm
Đánh giá bài viết
2 1.017
Bài liên quan