Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là mẫu bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động sau khi đạt được thỏa thuận hợp pháp về việc dừng ký kết lao động. Mẫu nêu rõ những thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng, đảm bảo về tính pháp lý cho cả 2 bên. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động tại đây.

1. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2021

Tên Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNGHôm nay, ngày ….. tháng …. năm……., chúng tôi gồm:

Công ty (“Người sử dụng lao động”)……………………… ......................................

Trụ sở:…………………..

Người đại diện theo pháp luật: Ông…………………..

Chức danh:…………………..

Ông (“Người lao động”):…………………………..

Số CMND:…………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………..

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

2. Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký thỏa thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

3. Thanh toán cho người lao động các khoản sau: Tổng cộng là ………….. đồng

- Lương:

- Tiền phép năm:

- Trợ cấp thôi việc:

- Trợ cấp khác:

- …………

Điều 2: Trách nhiệm của người lao động

1. Bàn giao đầy đủ tài sản và công việc đang quản lý cho anh/chị …………………….. thuộc Phòng …………………….

2. Thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) với công ty trước ngày………

3. Cam kết không khiếu nại bất cứ điều gì sau khi được giải quyết chế độ thôi việc.

4. Bảo mật các thông tin của công ty mà anh/chị có được trong thời gian làm việc tại Công ty………………………

Điều 3: Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Thực hiện đầy đủ những thỏa thuận tại Điều 1.

2. Tạo điều kiện cho người lao động bàn giao công việc.

Điều 4: Thỏa thuận khác

1. Thỏa Thuận này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

2. Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, đóng dấu)

2. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***-------

THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ......../......../...........bởi Các Bên:

CÔNG TY.....................................................................................................................

Trụ sở: Hà Nội, Việt Nam

Tel:...............................................................................................................................

Fax:..............................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:

Ông..............................................................................................................................

Chức danh:..................................................................................................................

ÔNG (“Người Lao Động”):...............................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................................Số CMND:.....................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:

Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động

1.1 ……và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số ….. ký ngày …/…./…… và Hợp đồng đào tạo số ….. ký ngày …/…./…….

1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.

1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau:

Tổng cộng là ….. đồng

- Lương: .................................................................................................................

- Trợ cấp khác: .......................................................................................................

- Trợ cấp thôi việc: ..................................................................................................

- Ngày nghỉ phép: ....................................................................................................

Điều 2: Thỏa thuận khác

2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (1) bản tiếng Anh và tiếng Việt để thực hiện.

2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH ...................

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 24.543
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo