Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ

Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu số 01-3/VTNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Tờ khai ngày …….)

Kỳ tính thuế: Từ .................... đến ....................

Tên hãng vận tải nước ngoài: ................................................................. Nước cư trú: ...............

Tên/hô hiệu phương tiện vận tải: .................................................................................................

Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: .................................................................................................................................

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………….......................................

Mã số thuế:

Chứng
từ vận
chuyển
Hóa đơn

Cảng
đến
Thông tin khách hàng
(tên, địa chỉ hoặc mã số thuế)
Doanh thu lưu
công- ten-nơ (không bao gồm thuế GTGT)
Số thuế TNDN
phải nộp
Số thuế TNDN miễn, giảm theo Hiệp định
SốNgày
(1)
(2a)(2b)(3)(4)(5)(6)(7)
Tổng cộng

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo