Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ cán bộ công chức. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức như sau:

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

I. BÊN GIAO HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ: .........................................................

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao: .........................................

3. Họ và tên, chức vụ của người giao: ....................................................

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ: ...........................................................

a. Tên hồ sơ giao: ...................................................................................

b. Độ mật của hồ sơ: ...............................................................................

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao: ................

5. Ngày giao hồ sơ………./………/………….

6. Phương thức giao hồ sơ: .....................................................................

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan nhận hồ sơ: .....................................................................

2. Họ và tên, chức vụ của người nhận: ....................................................

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận: ...................................................

a. Ngày nhận hồ sơ:…………/………/……………………. Mã số hồ sơ CBCC ................

b. Tên hồ sơ nhận: ....................................................................................

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận .................

BÊN NHẬN HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN GIAO HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhạn hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhạn hồ sơ cán bộ, công chức

Đánh giá bài viết
1 7.404
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo