Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

hoatieu.vn xin gửi đến quý độc giả mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên. Thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu biên bản họp chi bộ này sẽ ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp bao gồm số thành viên tham gia, thư ký, chủ trì cuộc họp, nội dung chi tiết của cuộc họp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên tại đây.

Mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Quy trình kết nạp Đảng viên

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Nội dung cơ bản của biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ ................................

CHI BỘ: ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày.... tháng..... .năm 20....

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là .......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chính thức............đ/c, dự bị .................đ/c.

Vắng mặt.......đảng viên, trong đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí......................................................., chức vụ...........................

Thư ký hội nghị: đồng chí...............................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng..........................................vào Đảng........ đồng chí (đạt .....%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành...... đồng chí (..... %) với lý do........................................

Chủ trìThư ký
Đánh giá bài viết
7 55.242
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo