Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 trong bài viết này. Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng cuối năm học đưa ra những chỉ tiêu và thành tích đạt được.

1. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường số 1

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Năm học.....................

Thực hiện văn bản số 05/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ............ về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ............;

Thực hiện văn bản số 341/HD-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện ............ về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học .............. và phương hướng năm học ...................;

Thực hiện văn bản số 469/KH-PGDĐT-TĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo ............ về kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học ...................;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học ..................., trường ................ báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học ................... như sau:

Năm học .......... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử”. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm đạt kết quả cao trong công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai thực hiện đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh ............ giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ............; Tiếp tục thực hiện NQ218 của Huyện ủy và Đề án 02a của UBND huyện về giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ............ giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

Sau một năm phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng của trường ................ xin báo cáo kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng năm học ................... như sau:

I. Công tác chỉ đạo của chi bộ, ban giám hiệu, hội đồng thi đua - khen thưởng đối với các phong tráo thi đua và công tác khen thưởng của nhà trường.

1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ:

- Ngay sau ngày khai giảng năm học mới, chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể sớm kiện toàn và xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tháng, kỳ và cả năm học trong đó mỗi tổ chức phải chú ý xây dựng các chỉ tiêu cùng các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

- Chỉ đạo BGH nhà trường ; BCH Công đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo tới tập thể giáo viên và học sinh học tập nghiên cứu chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" . Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phát động như phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện “Hai không và chống bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”....

  • Đã chỉ đạo Công đoàn phát động nhiều đợt thi đua “Dạy tốt- học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: 20/11, 8/3, phát động các phong trào thi đua phụ nữ Hai tốt, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước....

2. Công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu:

  • Dưới sự chỉ đạo của chi bộ Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhà trường. Phát động phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt. Thực hiện cuộc vận động “Hai không với năm nội dung”.

- Tiếp tục triển khai nghị định 71/1998/NĐ-CP về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, phối hợp chặt chẽ với công đoàn ngành thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”

- BGH nhà trường thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học tới các tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên.

- Tổ chức phát động phong trào “Xanh- sạch- đẹp”, thường xuyên tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp. Chăm sóc di tích lịch sử tại xã như miếu Kỳ Đồng, chùa Trần Xá.Tổ chức các trò chơi dân gian; phát động phong trào "Áo ấm tặng bạn", “Nuôi heo đất” để dành tiền mua xe đạp tặng bạn nghèo trong trường

- Chỉ đạo nhà trường thực hiện đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, có cây xanh bóng mát, học sinh có thói quen chăm sóc bảo vệ cây xanh của nhà trường, giữ vệ sinh công cộng và cá nhân.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập phát huy truyền thống nhà trường xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử văn hoá; phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

3. Công tác chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường:

- Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng khoa học của nhà trường được củng cố và kiện toàn ngay sau ngày hội nghị công chức viên chức; Các tổ chuyên môn được bố trí khoa học và mỗi tổ chuyên môn là một tổ công đoàn.

- Nội dung hoạt động thi đua bám sát sự chỉ đạo của ban thi đua các cấp.

- Hội đồng thi đua, khen thưởng - Hội đồng khoa học nhà trường thống nhất cao trong công tác tuyên truyền vận động các thành viên nhà trường tích cực tự nguyện tham gia thi đua với các thành tích cao: Thi giáo viên dạy giỏi các cấp, thi viết sáng kiến, nghiên cứu khoa học, thi thực hiện các chuyên đề cấp trường, cấp cụm,...

- Việc đánh giá, xếp loại thi đua công bằng, các phong trào thi đua được sơ kết, tổng kết kịp thời.Thành tích của các cá nhân, tập thể được trân trọng, đánh giá đúng đã động viên khích lệ cán bộ, giáo viên trong nhà trường phấn đấu vươn lên đạt hiệu quả trong công việc.

II. Các phong trào thi đua của đơn vị đã phát động; Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến; Công tác sơ kết các đợt thi đua; Kết quả khen thưởng năm học ....................

1. Các phong trào thi đua của đơn vị đã phát động trong năm học.

- Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

+ Nâng cao chất lượng giờ giảng, tích cực soạn giáo án, chuẩn bị kỹ bài trước khi lên lớp. Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực sư phạm, giúp học sinh hiểu bài, nắm vững kiến thức, phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực làm việc độc lập cũng như năng lực làm việc tổ, nhóm gắn liền nội dung bài giảng với thực tiễn và phát triển khả năng vận dụng vào thực tiễn của học sinh.

+ Nâng cao ý thức tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ của bản thân nằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng lòng say mê nghiên cứu khoa học.

+ Kiên quyết loại trừ và đấu tranh có hiệu quả với các hiện tượng tiêu cực trong học tập và thi cử, xóa bỏ căn bệnh thành tích trong giáo dục.

+ Chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường, ra vào lớp đúng giờ, giảng dạy đúng khối lượng, đúng tiến độ kế hoạch và đúng tác phong sư phạm. Thực hiện tốt các qui trình lên lớp, ra đề thi, chấm bài, lên điểm và thực hành tiết kiệm. Không ngừng bồi dưỡng khả năng am hiểu về pháp luật, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn cần mẫn với công việc, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, nhằm hoàn tốt mọi công việc được giao, giải quyết một cách thỏa đáng các yêu cầu công việc của công tác dạy và học đặt ra, không đùn đẩy trách nhiệm và né tránh công việc. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm điện, nước và các loại vật tư, văn phòng phẩm thường dùng hàng ngày.

+ Kiên quyết đấu tranh và loại bỏ các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, loại bỏ căn bệnh thành tích, hành chính, quan liêu. Luôn gần gần gũi, thân hữu với đồng nghiệp và luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm chính đáng của đồng nghiệp và học sinh.

- Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

+ Nhà trường đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh bóng mát, học sinh có thói quen chăm sóc bảo vệ cây xanh của nhà trường, giữ vệ sinh công cộng và cá nhân, thường xuyên tổng vệ sinh xung quang lớp học, sân trường. Thi giải toán nhanh; chơi kéo co; …; tìm hiểu về các di tích lịch sử; phát động phong trào "Áo ấm tặng bạn"; nhiều buổi ngoại khoá đó trở thành ngày hội vui học tập của học sinh và giáo viên nhà trường với phương châm Thầy - Trò thân thiện.

+ Với tinh thần giáo dục là của mọi người, mọi gia đình; nhà trường đã xây dựng và thực hiện theo các quy tắc ứng xử văn hoá và phối kết hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương để phát huy giá trị văn hoá truyền thống.

+ Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cấp, các nghành phối hợp để triển khai phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

+ Trong năm học nhà trường thực hiện tốt công tác báo cáo các hoạt động giáo dục với Phòng Giáo dục và đào tạo ............. Đồng thời nhà trường tiếp tục thực hiện lồng ghép những nội dung của các cuộc vận động sau :

+ Cuộc vận động: Kỷ cương - Tinh thương - Trách nhiệm;

+ Phong trào Phụ nữ giỏi việc trường - Đảm việc nhà.

+ Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

+ Cuộc vận động mỗi thầy giáo, có giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

2. Công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua của nhà trường năm học..................

- Hội đồng thi đua, khen thưởng của trường căn cứ vào nội dung kế hoạch của trường, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động tại các tổ Công đoàn và thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết kịp thời.

- Các tổ Công Đoàn căn cứ vào nội dung kế hoạch của chi bộ, trường, có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

+ Đăng ký “Công trình làm theo tư tưởng đaọ đức phong cách đức Hồ Chí Minh” và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

+ Triển khai cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đăng ký một việc làm cụ thể thực hiện cuộc vận động.

+ Cuối mỗi học kỳ, tiến hành sơ kết, tổng kết để bình chọn cá nhân điển hình và báo cáo kết quả về chi bộ, nhà trường.

3. Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến của nhà trường:

- Trong cuộc họp tổ chuyên môn, họp các đoàn thể, họp đồng đồng giáo dục, các buổi lễ sơ tổng kết, kỷ niệm, hoạt động ngoại khoá nhà trường đó gắn các nội dung tuyên truyền nhằm tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến của nhà trường.

- Nhà trường rất quan tâm đẩy mạnh hoạt động của hội khuyến học - khuyến tài nhằm phát huy cao độ tinh thần thi đua trong công tác.

4. Kết quả khen thưởng năm học ...................:

- Thi đua là một hoạt động giáo dục thường xuyên trong nhà trường, thực chất của thi đua là nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy, việc học của học sinh. Với chủ đề năm học "Xây dựng kỷ cương nề nếp - Nâng cao chất lượng giáo dục", ngay từ đầu năm học các cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không", phong trào"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"…và đổi mới công tác thi đua - khen thưởng đó trở thành quyết tâm của mỗi tổ chuyên môn và của mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên nhà trường.

- Sau một năm thi đua phấn đấu trong công tác, giảng dạy và học tập, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường .............. đã tự khẳng định và đạt được thành tích đáng ghi nhận như sau:

4.1. Quy mô học sinh.

Tổng số lớp: .......lớp; Tổng số học sinh ......học sinh

Trong đó: Cấp Tiểu học .........HS; cấp THCS ......HS. Số HS nữ toàn trường .......(tỉ lệ 52,34%).

4.2. Chất lượng học sinh

4.2.1. Xếp loại đạo đức:

Trong năm học đa số các em học sinh ngoan ngoãn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức tốt, chăm chỉ học tập. Nhìn chung ý thức tu dưỡng đạo đức của học sinh ngày càng tiến bộ, số học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt tăng hơn năm học trước. Kết quả cụ thể năm học ...................

- Quán triệt đến từng học sinh nội quy của nhà trường. Xây dựng kỷ cương nề nếp sinh hoạt đội nghiêm túc. 100% các chi đội thực hiện đầy đủ các chủ đề công tác đội và các chủ đề Hoạt động NGLL.

- Nhà trường đã tổ chức cho học sinh ký các cam kết thực hiện nội quy trường lớp, tuân thủ luật ATGT, Nghị định 36, Quyết định 95 của TTgCP.

- Phát động tốt các phong trào thi đua, làm tốt công tác TĐKT trong công tác Đội vì vậy có tác động tích cực trong sự phấn đấu thi đua của các tập thể. Trong năm học sau mỗi lần phát động thi đua Đội TNTP đều làm tốt công tác tổng kết và khen thưởng.

- Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường. Giáo cho GVCN chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc thực hiện nội quy của học sinh, coi đây như một nhiệm vụ để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

- Không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Môi trường luôn giữ xanh, sạch, an toàn, ý thức đạo đức học sinh có nhiều tiến bộ.

* Kết quả xếp loại phẩm chất cấp Tiểu học:

TT

 

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

                 

TL

                 

* Kết quả xếp loại hạnh kiểm cấp THCS.

Khối

Số HS

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

                   
                   
                   
                   
                   

* Xếp loại học lực.

Kết quả xếp loại năng lực cấp Tiểu học:

TT

 

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kỉ luật

Đoàn kết, yêu thương

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

                       

TL

                       

Giáo dục văn hoá cấp THCS:

Khối

Số HS

G

K

Tb

Y

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

                       
                       
                       
                       
                       

Đánh giá: Chất lượng học tập đã có nhiều tiến bộ so với năm học trước: Số học sinh xếp loại học lực Giỏi tăng .....%, Khá tăng .........% ,Trung bình giảm .......% , Yếu giảm .....%. Học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt tăng ......% so với năm học trước.

4.2.2. Kết quả hoàn thành chương trình Tiểu học và TN THCS

Toàn trường có .......học sinh lớp 5 đều hoàn thành chương trình Tiểu học và sẽ thực hiện thủ tục tuyển sinh chuyển cấp lên THCS vào 01/6 tới.

Hội đồng xét tốt nghiệp THCS nhà trường đã tổ chức xét tốt nghiệp cho .......học sinh khối lớp 9 vào ngày 23/5, duyệt kết quả tại Phòng GD vào 24/5. Kết quả ...... học sinh đều được công nhận tốt nghiệp THCS năm ........đạt 100%, trong đó loại Giỏi 19 đạt 22,9%, loại Khá 49 chiếm 56,98%, loại Trung bình 18 chiếm 20,93%.

4.2.3. VÒ chÊt lư­îng học sinh giái:

Cấp Tiểu học: Nhà trường đã động viên các em tham gia các cuộc thi trên mạng thi IOE tiếng Anh trên mạng cấp huyện: 10 em + cấp trường: 21 em.

Trạng nguyên Tiếng Việt: Cấp Tỉnh: 7.......em

Cấp huyện: .......em

Cấp trường: ......em

- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD ĐT ............, nhà trường đã tổ chức cho học sinh tham gia thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ” và đã chọn được hơn 100 bài vẽ gửi ban tổ chức Hội thi.

- Nhà trường phân công thầy Nguyễn Như Thoại, cô Phạm Thị Duyến tổ chức tập luyện các môn điền kinh, bóng rổ nam, nữ, bóng đá nam cho HS vào các buổi chiều sau giờ học. Đạt 2 HS giải nhất Nhì môn bóng đá cấp tỉnh, Cúp và cờ Nhất huyện đội bóng đá nam, giải ba huyện môn bóng rổ nữ, 2 HS giải nhì việt dã cấp huyện.

Cấp THCS: Được nhà trường quan tâm, chỉ đạo tích cực ngay từ đầu năm học. Tất cả các môn, các khối đều thành lập các đội tuyển. Các đội tuyển được tổ chức khảo sát 3 vòng chọn học sinh và tuyên dương khen thưởng. Giáo viên dạy bồi giỏi phải có giáo án đầy đủ ký duyệt theo tuần. Thầy và trò đều tích cực thực hiện kế hoạch bồi giỏi của nhà trường. Trong năm học đã có 30 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Huyện các môn văn hóa các môn đạt thành tích cao như Anh 6, 9; Sử 8; Lý 8. Nhà trường phân công Cô Đồng Thị Thúy Hiền phụ trách huấn luyện đội điền kinh, đội việt dã và bóng rổ. Có 15 em học sinh giỏi môn thể dục. Đội tuyển bóng rổ nữ đạt giải Nhất huyện.

4.2.4. Kết quả dạy nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp

- Nhà trường đã tổ chức được 2 lớp học nghề khối 8 (một lớp nghề thêu, một lớp nghề điện) do cô Cự phụ trách, thời gian học từ tháng 10/2018. Số HS tham gia 72/78( đạt 92,30%). Số học sinh đăng ký dự thi 100%/ Tổng số học sinh đăng ký học. Kết quả thi nghề 100% đạt loại Giỏi. Các buổi học nghề được xếp trên TKB. GV, HS chấp hành tốt TKB, có hồ sơ đầy đủ. Học sinh tham gia học tập nghiêm túc, an toàn.

- 2 lớp khối 9 học hướng nghiệp do cô Cự phụ trách. Học kỳ I môn giáo dục hướng nghiệp 4 tiết, kỳ II dạy 5 tiết, cả năm 9 tiết. Giáo viên thực hiện đầy đủ theo quy định.

4.2.5. Chất lượng học sinh thi đỗ vào lớp 10

Kết quả học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT năm 2018 của trường xếp thứ 11/34 trường trong huyện.

5. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức

- Kết quả xếp loại của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

100% giáo viên được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên với kết quả như sau ;

+ Xuất sắc: ....

+ Khá : .....

+ Đạt TB: .....

- Kết quả đánh giá của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó Hiệu trưởng:

Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tại đơn vị. Kết quả là

+ Hiệu trưởng: đạt chuẩn xuất sắc

+ Phó Hiệu trưởng: đạt chuẩn xuất sắc

6. Kết quả sáng kiến kinh nghiệm và thực hiện chuyên đề.

* Sáng kiến kinh nghiệm

- Trong năm học ..................., trường ................ đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức thực hiện các chuyên đề đã thu được những kết quả và thành công nổi bật như sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường: 32

- Sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện: 9

* Thực hiện chuyên đề

Cấp Tiểu học:

- Việc kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện cũng đã góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học: Cấp Tiểu học đã kiểm tra toàn diện được 12 giáo viên đạt chỉ tiêu theo quy định. Trong đó 9 GV xếp loại xuất sắc 75%, Khá 3 GV tỷ lệ 25%.

Cấp THCS:

- Số giáo viên được kiểm tra là 20 đồng chí, trong đó:

+ Tổng số GV được kiểm tra toàn diện là 11: Trong đó 7 giáo viên xếp loại Xuất sắc bằng 63,6%, 04 có giáo viên xếp loại Khá bằng 36,36%.

7. Kết quả giáo viên dạy giỏi , chiến sỹ thi đua các cấp

* Kết quả giáo viên dạy giỏi các cấp:

Nhà trường đã tuyên truyền, tạo điều kiện và tổ chức tốt cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. Kết quả là

- Giáo viên giỏi cấp trường : 32 giáo viên

- Giáo viên giỏi cấp Huyện: đề nghị 9 giáo viên

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: đề nghị 4 giáo viên

* Chiến sỹ thi đua các cấp:

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phát động giáo viên đăng kí các danh hiệu thi đua, động viên giáo viên phấn đấu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu thi đua mình đã đăng kí. Sau một năm học, với sự cố gắng cao độ của các cá nhân và tập thể nhà trường, Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường đã thực hiện đúng quy trình và thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cở sở cho 1 CBQL, 4 giáo viên.

Là một trường gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất vừa thiếu vừa yếu nhất huyện, xa khu trung tâm huyện, có 1/4 đồng bào là giáo dân, với tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo , chỉ đạo sâu sát của cấp trên mà trực tiếp là phòng giáo dục và đào tạo huyện ............, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Văn Cẩm. Sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong xã, sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh và nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã phát huy lương tâm , trách nhiệm, gắn bó với quê hương Văn Cẩm, bám trường bám lớp. Các em học sinh không vì sự thiệt thòi do sự đầu tư về cơ sở vật chất của địa phương đã vươn lên xứng danh ngôi trường mang tên danh nhân Kỳ Đồng- Nguyễn Văn Cẩm nên với thành tích mà thầy và trò trường ................ đã đạt được trong năm học ................... là đáng trân trọng cần được khích lệ, ghi nhận, biểu dương khen thưởng. Hội đồng thi đua trường ................ trân trọng kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng phòng GD&ĐT ............ và Hội đồng thi đua các cấp xét, công nhận:

- Nhà trường: Tập thể tiên tiến cấp cơ sở

- Công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở vững mạnh

- Cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05

- Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện: 09

- Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh: 04

- Lao động tiên tiến : 41

III. Những tồn tại, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng cần khắc phục:

* Tồn tại:

- Việc tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện hiệu quả.

- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên không quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng nên không có ý chí tiến thủ, phấn đấu, nhận thức còn hạn chế.

- Ngân sách dành cho công tác khen thưởng còn hạn chế, chưa xứng đáng với sự cống hiến và thành tích đạt được của cá nhân, tập thể. Khen thưởng đang mang tính động viên tinh thần là chính.

* Hướng khắc phục:

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của trường đạt hiệu quả tốt hơn nữa.

- Tổ chức phát động thi đua với chủ đề và nội dung cụ thể, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

- Tổ chức đăng ký thi đua từ đầu năm: Các tổ hoàn thành thủ tục đăng ký thi đua gửi về Hội đồng TĐ-KT của trường. Các danh hiệu thi đua được niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường, tất cả CB,GV,NV phải đăng ký tên sáng kiến cải tiến; kinh nghiệm giảng dạy, quản lý... và công khai thông báo từ đầu năm cho mọi người cùng biết.

- Căn cứ kết quả thi đua cuối cùng của các tổ, Hội đồng TĐ- KT của trường tổ chức bình xét các danh hiệu cá nhân và tập thể theo tinh thần công khai, dân chủ trên cơ sở đối chiếu với chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm với các kết quả cụ thể đã đạt được, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ thi đua nộp cấp trên để xét duyệt, công nhận.

-Tiếp tục công tác tham mưu với địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng được các hoạt động trong nhà trường.

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm

- Đã triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt các phong trào thi đua cấp trên phát động; tham gia đầy đủ các phong trào có hiệu quả.

- Xây dựng thực hiện đúng kế hoạch. Các đoàn thể trong nhà trường đã nhận thức đúng được vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể trong nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ, tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

- Thực hiện đánh giá xếp loại thi đua công khai minh bạch, cụ thể các tiêu chí thi đua, đánh giá khách quan công bằng chính xác.

2. Hạn chế:

Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, nhất là thi đua “Dạy tốt, học tốt” còn có những mặt hạn chế nhất định trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng mặc dù đội ngũ cán bộ, giáo viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu song chất lượng của một số bài giảng chưa cao; việc liên hệ, cập nhật, vận dụng kiến thức thực tiễn chưa thật sự phong phú, hấp dẫn. Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đã được vận dụng, được đổi mới nhưng tác dụng, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn . Kết quả học tập của một số học sinh chưa cao.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Nhà trường đề nghị với HĐTĐKT của huyện xem xét nới rộng tiêu chí, tăng số lượng để xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở để động viên CBGV.

Trên đây báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của trường ................ năm học .................... Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét và xét duyệt.

2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường số 2

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ............

- Lưu: VT.

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 20... – 20...

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………….

Thực hiện công văn số … /HD-PGD&ĐT ngày … tháng … năm 20... của PGD&ĐT ............. về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 20... - 20... Trường ............. báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 20... - 20... như sau:

1. Đặc điểm tình hình

Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo; sự phối kết hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn.

- Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu cơ bản dạy và học.

- BGH đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực trong công tác quản lý, chỉ đạo các phong trào thi đua trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, tương đối đảm bảo về chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yên tâm công tác, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua trong nhà trường.

Khó khăn:

- Trường gồm 3 bậc học, mỗi bậc học có đặc thù riêng nên thực hiện công tác thi đua, nhất là thi đua về lĩnh vực chuyên môn còn hạn chế.

- Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, tỉ lệ đói nghèo cao.

- Chất lượng học sinh thấp, đại đa số học sinh chưa có ý thức tự giác trong học tập ở nhà.

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua

Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Việc triển khai thực hiện các văn bản mới về thi đua, khen thưởng:

- Nhà trường đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản mới về thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực của từng thành viên trong nhà trường một cách công khai dân chủ.

- Tích cực trong công tác kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các phong trào thi đua có điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

- Nhà trường đã tham mưu, phối kết hợp tốt các đoàn thể trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc tổ chức các phong trào thi đua.

- Thực tốt công tác dân chủ hoá trong trường học như (đánh giá xếp loại hàng tháng, đánh giá sơ kết các phong trào thi đua...) đảm bảo quy chế công bằng, dân chủ. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không có hiện tượng cửa quyền, hách dịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm đổi mới nhận thức của GV về trách nhiệm của bản thân đối với các phong trào thi đua trong nhà trường.

- Tổ chức thi đua, khen thưởng theo tháng, quý nhằm khích lệ những học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích tốt trong các phong trào thi đua.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các phong trào thi đua.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”

- Công tác duy trì sĩ số học sinh:

+ Tỷ lệ chuyên cần: Đạt 98% trở lên.

+ Kế hoạch giao 11 lớp/208 HS.

+ Thực hiện đầu năm 11 lớp/206 HS. (2 HS do học yếu và điều kiện gia đình khó khăn nên bỏ học trong hè).

+ Tỷ lệ duy trì đến cuối năm: 206/206 đạt 100%.

* Các biện pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền đầy đủ các văn bản pháp luật về quyền học tập của học sinh tới toàn thể các bậc phụ huynh trong thôn bản.

+ Kết hợp với các đoàn thể thôn bản, trưởng bản, bí thư chi bộ thôn bản, ban đại diện cha mẹ học sinh huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đủ chỉ tiêu tuyển sinh, duy trì số lượng.

+ Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt giáo dục ngoài giờ, các hoạt động vui chơi tập thể, các hoạt động ngoại khóa nhằm thu hút các em đến lớp.

+ Tạo môi trường học tập thân thiện tới toàn thể học sinh trong đơn vị trường.

- Nâng cao chất lượng dạy và học:

+ Tích cực tuyên truyền để cha mẹ học sinh nêu cao trách nhiệm giáo dục con em tự học ở nhà, học sinh tự giác học tập.

+ Xây dựng quy chế hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

+ BGH, tổ khối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện dạy học theo đối tượng vùng miền, tăng cường hướng dẫn học sinh ôn tập định kỳ, rèn kỹ năng làm bài kiểm tra cho học sinh.

+ Giáo viên bộ môn tích cực kiểm tra, đánh giá học sinh, tận dụng tối đa thời gian để học sinh học bài tại lớp. Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học ở nhà.

+ Tổ chức thi đua, khen thưởng theo tháng, quý nhằm khích lệ những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập.

+ Tuyên truyền cho 100% học sinh được chọn vào đội tuyển nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Sưu tầm, tham khảo tài liệu bồi dưỡng của đơn vị bạn, khuyến khích học sinh mua tài liệu tham khảo. Trao đổi, thảo luận kinh nghiệm bồi dưỡng HSG với những GV đã có học sinh đạt giải.

+ Cộng điểm khuyến khích trong thang điểm đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học theo tiêu chí thi đua của nhà trường đối với GV có học sinh đạt giải các cấp.

+ Chủ động phân loại đối tượng học sinh ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch phụ đạo, kế hoạch bổ trợ kiến thức đầy đủ, đảm bảo cho học sinh theo từng thời điểm phù hợp.

- Thực hiện phong trào viết sáng kiến:

+ Số đề tài SKKN đăng ký thực hiện đầu năm học: 26.

Trong đó: xếp loại A = 2, B = 24, C = 0, KXL = 0

+ Số đề tài SKKN được Hội đồng KH huyện đánh giá xếp loại: 5

Trong đó: xếp loại A = ....., B = ...., C = ...., KXL = .....

- Kết quả chuyển cấp ở các bậc học:

+ Mầm non: 15/15 = 100%.

+ Tiểu học: 16/16 = 100%.

+ THCS Tốt nghiệp: 21/21 = 100%.

2.2. Phong trào thi đua xây dựng môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, chỉ đạo các tổ chức Đội, Đoàn thanh niên và Tổ chuyên môn thực hiện bám sát các tiêu chí thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại đơn vị để đạt kết quả cao nhất.

- Tạo động lực cho giáo viên và học sinh trong công tác thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại đơn vị.

- Thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục môi trường xanh - sạch - đẹp không những quan tâm tới cảnh quan của nhà trường mà còn đặc biệt đề cao vấn đề giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhân dân địa phương về môi trường xanh - sạch - đẹp trong nhà trường.

- Trường học xanh - sạch - đẹp tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn đối với học sinh và giúp các em càng thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè; mang lại cho các em thêm nhiều tình cảm, yêu mến ngôi trường.

2.3. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 20..., 20...

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

2.4. Biện pháp chỉ đạo phong trào Thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị; công tác bồi dưỡng và xây dựng các điển hình, mô hình tiên tiến.

Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký việc làm đổi mới trong năm học, đăng ký nội dung học tập bằng những việc làm cụ thể, sát thực, đánh giá hiệu quả vào cuối năm học.

Tuyên truyền để GV, NV nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo.

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà trường, chỉ đạo tổ chức Đội, Đoàn thanh niên và Tổ chuyên môn thực hiện bám sát các tiêu chí để đạt kết quả cao nhất. Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động đối với các tiêu chí năm học trước chưa đạt điểm theo quy định.

Lồng ghép chương trình rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động tập thể, HĐNGLL…

- Nhà trường kết hợp cùng công đoàn luôn đánh giá, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các công đoàn viên trong nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua.

- Hằng năm có đánh giá, tuyên dương những điển hình thực hiện tốt phong trào thi đua tại đơn vị.

2.5. Việc thực hiện công tác quản lý, dân chủ hóa, công tác xã hội hóa giáo dục

- Thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo theo quy định, làm việc công tâm, khách quan, công bằng.

- Xây dựng và thực hiện quy chế thực hiện tại đơn vị đảm bảo công bằng, khách quan.

- Luôn lắng nghe, lấy ý kiến rộng rãi mọi công việc chung trong nhà trường.

- Huy động sự tham gia đóng góp của cán bộ, GV, NV trong nhà trường và hỗ trợ kinh phí của chính quyền địa phương, của các tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của nhà trường.

3. Công tác khen thưởng

3.1. Số lượng tập thể cá nhân đăng ký TĐKT năm học 20...-20...:

a) Danh hiệu thi đua

* Tập thể

- 4 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 02 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng
* Tập thể

- 4 Tổ chuyên môn: Giấy khen.

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 1 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 04 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 11cá nhân.

3.2. Kết quả xét, đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 20... – 20...

- 4 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 04 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 19 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng

* Tập thể

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 04 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 04cá nhân.

- LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- LĐLĐ huyện tặng giấy khen: 01 cá nhân;

- CĐGD huyện tặng giấy khen: 01 cá nhân;

III. Phương hướng, mục tiêu công tác TĐKT năm học 20... – 2016

Phương hướng:

- Tuyên truyền, vận động 100% CB, GV, NV đăng ký thi đua từ đầu năm học. Tổ chức cho 100% CB, GV, NV đăng ký việc làm đổi mới trong năm học 20...-2016 để đạt được kết quả đăng ký.

- Xây dựng phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Tổ chức cho GV, NV cam kết chất lượng với nhà trường, gắn hiệu quả công việc được giao với tiêu chí thi đua cuối năm.

- Tổ chức nghiêm túc các kì thi, các đợt Hội giảng.

- Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng, xây dựng quỹ thi đua khen thưởng của CB, GV, NV , quỹ khuyến học của học sinh.

- Kiểm tra, đánh giá , xếp loại thi đua hàng tháng, hằng kì.

- Khen thưởng phù hợp với điều kiện nhà trường, khuyến khích nỗ lực của GV, HS.

- Thực hiện công bằng, khách quan trong thi đua khen thưởng.

- Tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng theo các đợt trong năm học.

Mục tiêu cụ thể:

a) Danh hiệu thi đua

* Tập thể

- 2 Tổ chuyên môn: LĐTT

- Tập thể nhà trường: Tập thể xuất sắc.

* Cá nhân

- Chiến sĩ thi đua Toàn quốc: 0 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 cá nhân.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 cá nhân.

- Danh hiệu Lao động tiên tiến: 12 cá nhân.

b) Hình thức khen thưởng

* Tập thể

- 2 Tổ chuyên môn: Giấy khen.

- Tập thể nhà trường: Giấy khen.

* Cá nhân

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: 0 cá nhân;

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: 01 cá nhân;

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 03 cá nhân.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 20... – 20... của trường ..............

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: Ntr;

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 30.093
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo