Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng khi cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Ảnh mẫu Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

UBND THÀNH PHỐ ............
..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: ....... /TTr-TNMT

......, ngày ..... tháng ... năm ...........

TỜ TRÌNH
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân .................................................

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thi hành Luật Đất đai;

- Căn cứ ý kiến thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, .................Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân .......................

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho : ...............................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Hiện đang sử dụng đất tại xã.........................................................................................

...................................................................................................................................

Gửi kèm theo tờ trình này có các giấy tờ sau :

1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của...............................................;

2- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã viết cho.........................................................;

3- ...............................................................................................................................;

4- ...............................................................................................................................;

............., ngày ... tháng ... năm......

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
4 18.196
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo