Đáp án trắc nghiệm tập huấn Địa lí 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 môn Địa lý Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Địa lý lớp 11 sách Chân trời sáng tạo - Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết 10 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 môn Địa lý bộ CTST có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Địa lý lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 môn Địa lý Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Chân trời sáng tạo môn Địa lý lớp 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

MÔN ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1. Nhận định nào dưới đây không đúng với quan điểm biên soạn của sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo)?

A. Tăng tính hấp dẫn của sách thông qua kênh hình và kênh chữ.

B. Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

C. Nội dung sách được xây dựng theo hướng đóng.

D. Sách là tài liệu quan trọng giúp học sinh tự học.

Câu 2. Điểm mới nổi bật nhất về hướng tiếp cận biên soạn sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

A. nội dung kiến thức được trình bày theo hình thức quy nạp.

B. chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực.

C. chú trọng tích hợp kiến thức nội môn.

D. tăng tính trực quan của sách.

Câu 3. Cấu trúc của sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) gồm

A. 30 bài học được chia thành 2 phần.

B. 31 bài học được chia thành 2 phần.

C. 32 bài học được chia thành 3 phần.

D. 34 bài học được chia thành 3 phần.

Câu 4. Cấu trúc của Chuyên đề học tập Địa lí 11 không bao gồm chuyên đề nào dưới đây?

A. Một số vấn đề về an ninh toàn cầu.

B. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á.

C. Một số vấn đề về du lịch thế giới.

D. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

Câu 5. Cấu trúc từng bài học trong sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) thường gồm 4 phần chủ yếu theo thứ tự là

A. Mở đầu; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng.

B. Mở đầu; Hình thành kiến thức mới; Củng cố; Vận dụng.

C. Yêu cầu cần đạt; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng.

D. Yêu cầu cần đạt; Mở đầu; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập – Vận dụng.

Câu 6. Tuyến thông tin bổ trợ trong sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nhằm làm rõ hơn những nội dung chính trong bài học và giúp mở rộng kiến thức cho học sinh được trình bày dưới dạng

A. “Góc tri thức”.

B. “Điều cần biết”.

C. “Em có biết?”.

D. “Ô cửa tri thức”.

Câu 7. Vai trò quan trọng nhất của phần Vận dụng trong các bài học là

A. giúp học sinh hình thành kiến thức mới.

B. giúp học sinh củng cố kiến thức, hệ thống hoá kiến thức.

C. giúp học sinh liên hệ kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống.

D. giúp định hướng cho học sinh những nội dung cơ bản cần chú ý trong bài.

Câu 8. Việc định hướng vào thực tiễn, định hướng vào người học và định hướng vào sản phẩm là ba đặc điểm quan trọng của phương pháp

A. dạy học dự án.

B. dạy học trực quan.

C. dạy học theo nhóm.

D. dạy học thông qua trò chơi.

Câu 9. Căn cứ quan trọng nhất để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong mỗi bài học là dựa vào

A. đặc điểm đối tượng học sinh.

B. yêu cầu cần đạt của bài học.

C. thái độ tích cực học tập của học sinh.

D. điều kiện vật chất tại nhà trường phổ thông.

Câu 10. Nội dung hướng dẫn khai thác và sử dụng học liệu điện tử phục vụ sách giáo khoa Địa lí 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) không được thể hiện trên website nào dưới đây?

A. taphuan.nxbgd.vn.

B. hanhtrangso.nxbgd.vn.

C. www.chantroisangtao.vn.

D. https://moet.gov.vn.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.982
0 Bình luận
Sắp xếp theo