Mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc

Phụ lục 01/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm kê tài sản của dự án khi dự án kết thúc. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin dự án, thời gian và địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia, kết quả kiểm kê... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc tại đây.

Mẫu số 05-TSCĐ: Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05 - VT

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm kê tài sản của dự án kết thúc như sau:

Phụ lục 01/TSDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC

1. Tên dự án: ............................................................................................................

Thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể hoặc Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện ...............................................................................

2. Thời điểm kiểm kê: ... giờ, ngày..... tháng .... năm .....

3. Thành phần gồm:

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:.......................................................

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:.......................................................

- Ông (bà):.......................................... Chức vụ:.......................................................

4. Kết quả kiểm kê:

STT
Danh mục tài sản
(chi tiết theo từng
loại tài sản)
Đơn vị tínhNăm đưa vào sử dụngSố liệu tài sản theo sổ kế toánSố lượng tài sản theo kiểm kêSố lượng tài sản thừa, thiếu

Ghi chú
Số lượngNguyên giá (đồng)GTCL
(đồng)
ThừaThiếu
1234567891011

5. Nguyên nhân thừa, thiếu:

6. Kiến nghị, đề xuất hướng xử lý:

.........., ngày...tháng...năm...

Thành phần tham gia kiểm kê (ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 875
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo