Quyết định số 719/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 719/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 719
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng
giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương số 1644-QĐNS/TW, ngày 07 tháng 05 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Trịnh Đình Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Chính trị (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo