Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10062/TTr- SXD-TCCB ngày 06 tháng 11 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQVNTP; Các Đoàn thể TP;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;
- Sở Nội vụ (3b); Sở Tư pháp;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Lê Hoàng Quân
Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo