Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH về thủ tục giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2020 công bố thủ tục đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như sau:

- Bước 1: Người sử dụng lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động).

- Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi văn bản đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đăng tải thông tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày.

- Bước 3: Tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đế tổ chức thực hiện.

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì phải trả lời cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN (theo mẫu), kèm theo Bảng tự đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và tần suất tai nạn lao động (theo mẫu).

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động (theo mẫu).

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HI
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: 694/QĐ-LĐTBXH
Hà Ni, ngày 15 tháng 6 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V vic công b th tc hành chính mi ban hành lĩnh vc an toàn,
v sinh lao động thuc phm vi chức năng quản lý nhà nước
ca B Lao động - Thương binh và Xã hội
B TRƯNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Ngh định s 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca
Chính ph quy đnh chức năng, nhiệm v, quyn hạn cấu t chc ca B
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Ngh định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca
Chính ph v kim soát th tc hành chính; Ngh định s 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2013 ca Chính ph sửa đổi, b sung mt s điu ca các Ngh
định liên quan đến kim soát th tc hành chính; Ngh định s 92/2017/NĐ-CP
ca Chính ph ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đi, b sung mt s điu ca các
Ngh định liên quan đến kim soát th tc hành chính;
Theo đ ngh ca Cục trưng Cục An toàn lao đng Chánh Văn phòng
B.
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Công b kèm theo Quyết định này th tc hành chính mi ban
hành v chính sách bo him tai nạn lao động, bnh ngh nghip lĩnh vực an
toàn, v sinh lao động thuc phm vi chức năng quản nhà nước ca B Lao
động - Thương binh và Xã hội.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc k t ngày .
Điu 3. Chánh Văn phòng B, Cục trưởng Cc An toàn lao động Th
trưởng các quan, đơn vị liên quan chu trách nhim thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B trưng (để báo cáo);
- Các Th trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cc Kim soát TTHC);
- UBND tnh, TP trc thuc TW;
- Lưu: VT, CCHC, Cục ATLĐ.
KT. B TRƯNG
TH TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng
TH TC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH
LĨNH VC AN TOÀN, V SINH LAO ĐỘNG THUC PHM VI
CHỨC NĂNG QUN LÝ CA B LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 694/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2020
ca B trưng B Lao động Thương binh và Xã hội)
PHN I. DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH
Danh mc th tc hành chính mi ban hành
STT
Lĩnh vc
Cơ quan thực hin
Th tc hành chính cấp trung ương
1
An toàn, v sinh
lao đng
B Lao động - Thương
binh và Xã hi
Phn II
NI DUNG C TH CA TH TC HÀNH CHÍNH
Th tục hành chính: Đề ngh áp dng mức đóng thấp hơn mức đóng
bình thường vào Qu bo him tai nạn lao động, bnh ngh nghip
1. Trình t thc hin:
- ớc 1: Người s dụng lao động gi 01 b h sơ theo quy định đến B
Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động).
- c 2: B Lao động - Thương binh hi gửi văn bản đến S Lao
động - Thương binh và Xã hội đề ngh đánh giá về tình hình chp hành pháp lut
v an toàn, v sinh lao động; đăng tải thông tin của quan, đơn vị, doanh
nghip, t chc lên Cổng thông tin điện t ca B để ly ý kiến rng rãi trong
vòng ít nht 10 ngày.
- c 3: T chc thẩm định, quyết định vic áp dng mc đóng mới thp
hơn mức đóng bình thường vào Qu bo him tai nạn lao động, bnh ngh
nghip, gi hoc tr kết qu trc tiếp hoc trc tuyến hoặc qua đường bưu điện
cho doanh nghiệp cơ quan bo him xã hội đế t chc thc hin. Trường hp
không đủ điu kin áp dng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì phi
tr lời cho người s dụng lao động và nêu rõ lý do.
2. Cách thc thc hin: Trc tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phn, s ng h sơ:
3.1. Thành phn h sơ:
- Đơn đ ngh được áp dng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường
vào Qu bo him tai nạn lao động, bnh ngh nghip (theo mu), kèm theo
Bng t đánh giá công tác an toàn, v sinh lao động tn sut tai nạn lao đng
(theo mu).
- Bn sao chng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, v sinh lao đng
và gim tn sut tai nạn lao động (theo mu).
3.2. S ng h : 01 b.
4. Thi hn gii quyết: Không quá 30 ngày m vic (k t khi nhn
đưc h sơ đầy đủ, hp l).
5. Đối tượng thc hin th tc hành chính: Doanh nghip hoạt động
trong các ngành ngh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bnh ngh nghip.
6. quan thực hin th tc hành chính: B Lao động - Thương binh
và Xã hi.
Đánh giá bài viết
1 125

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo