Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH thực hiện đơn giá khoán, quỹ tiền lương theo Nghị định 20/2020

Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Bổ sung tối đa 02 tháng lương bình quân vào Quỹ tiền lương thực hiện 2020

Ngày 25/5/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7, 8 Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.

Theo đó, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của công ty được xác định bằng quỹ tiền lương theo đơn giá khoán. Nếu lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn so với thực hiện bình quân giai đoạn 2018 - 2019 thì: cứ vượt 1% lợi nhuận, bổ sung tối đa 2% quỹ tiền lương thực hiện, nhưng không quá 20% phần lợi nhuận vượt và không quá 02 tháng tiền lương bình quân.

Đối với trường hợp lợi nhuận thực hiện của công ty thấp hơn thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương được giảm trừ bằng mức giảm theo tỷ lệ (%) giữa lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 hoặc giảm trừ theo giá trị tuyệt đối bằng mức chênh lệch giữa lợi nhuận. Mức giảm trừ nói trên trên tối đa không được quá 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện của tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2020.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2020/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện
của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8
Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng
đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của
Chính phủ thực hiện thí điểm quản lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với
một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành Thông hướng
dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao
động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số
20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cnh phủ thực hiện thí điểm
quản lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương khoán theo Điều 7
xác định quỹ tiền lương thực hiện theo Điều 8 đối với người lao động và Ban điều
hành các công ty quy định tại khoản 1, 2 khoản 3 Điều 1 của Nghị định số
20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm
quản lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng
công ty nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 20/2020/-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông này theo quy định tại Điều 2 Nghị định số
20/2020/NĐ-CP.
2
Điều 3. Đơn giá tiền lương khoán
Đơn giá tiền lương khoán (sau đây gọi tắt là đơn giá khoán) đối với người
lao động Ban điều hành năm 2020 theo quy định tại Điều 7 Nghị định số
20/2020/NĐ-CP được xác định theo công thức sau:











(1)
Trong đó:
1. 

Đơn giá khoán tối đa áp dụng cho năm 2020 và được tính
trên các chỉ tiêu như sau:
a) Đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (sau
đây gọi tắt là VNPT), đơn giá khoán được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng
doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương (tương ứng đơn vị tính là đồng/100
đồng tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa tiền lương). Các chỉ tiêu tổng doanh
thu, tổng chi phí được tính theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp quản tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều l các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, không bao
gồm doanh thu, chi phí của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc VNPT.
b) Đối với Công ty mẹ - Tổng ng ty ng kng Việt Nam (sau đây
gọi tắt VNA), đơn giá khoán được tính theo chỉ tiêu tn-km thực hiện có doanh
thu của vận tải ng không (tương ứng đơn vtính đồng/một tấn-km thc hiện
doanh thu của vn ti hàng kng). Ch tiêu tấn-km thực hiện doanh thu
của vn tải ng không xác định theo chuẩn mực chung của t chc Hàng không
n dng quc tế (ICAO) quy định áp dụng đối với các hãng vận tải hàng không.
c) Đối vi Công ty m - Tng công ty Qun lý bay Việt Nam (sau đây
gi tt là VATM), đơn giá khoán được tính theo km điều hành bay quy đi
(tương ứng đơn v tính đồng/mt km điu nh bay quy đi). Ch tiêu km điu
nh bay quy đi đưc tính trên sở tng s km điều hành bay quy đổi trên mi
quãng đường bay ca tt c các chuyến bay; trong đó số km điều hành bay quy
đổi trên mi quãng đường bay được tính bng c ly điều hành bay thc tế ơn v
km) nhân h s quy đi ca loi tàu bay nhân vi h s phc tạp điều hành bay
trên từng quãng đưng bay. Phương pháp xác đnh s km điều hành bay quy đi
do VATM xây dng trình B Giao thông vn ti phê duyt.
3
2. T
CTKL2018
T
CTKL2019
: Chỉ tiêu khoán lương (đối với VNPT tổng doanh
thu trừ tổng chi phí chưa lương, không bao gồm doanh thu, chi phí của các đơn
vị sự nghiệp; đối với VNA tổng số tấn-km thực hiện doanh thu của vận tải
hàng không; đối với VATM tổng số km điều hành bay quy đổi) thực tế thực
hiện năm 2018 và năm 2019.
3. Q
TL2018
Q
TL2019
: Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn (nếu có)
thực tế thực hiện năm 2018 và năm 2019 của người lao động m vic theo hợp
đồng lao động và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, trong đó:
a) Tổng qutiền lương, tiền thưởng an toàn thực tế thực hiện năm 2018
năm 2019 của người lao động, bao gồm qutiền lương theo quy định tại
Thông số 26/2016/TT-BTBXH ngày 01 tháng 9 m 2016 của Bộ Lao
động - Thương binh Xã hi hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương
tin thưởng đối với người lao động làm vic trong công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước nắm gi100% vốn điều lệ Thông tư số
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương
binh và hi hướng dẫn thc hiện quy định về lao động, tin lương, thù lao,
tin thưởng đối vớing ty cổ phần, vn góp chi phối ca Nhà nước và tiền
thưởng an tn (nếu).
b) Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn thực tế thực hin năm 2018 và
năm 2019 của Ban điều hành, được tính bằng tổng các khoản tiền lương, tiền
thưởng an toàn thực tế đã chi trả cho Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng theo quy chế trả lương của công ty.
4.

: Qu tiền lương b sung vào đơn giá khoán đối vi tng công ty
được xác định như sau:
a) Đối với VNPT, quỹ tiền lương bổ sung được xác định tối đa bằng chênh
lệch tiền lương bình quân trong năm 2018 và năm 2019 giữa mức do các công ty
trên thị trường chi trả mức do VNPT chi trả cho lao động trực tiếp thực hiện
sản phẩm công nghệ cao đảm nhận cùng vị trí chức danh, nhân với số lao động
VNPT sử dụng bình quân trong năm 2018 năm 2019 trực tiếp thực hiện sản
phẩm công nghệ cao mà có tiền lương thấp hơn các công ty trên thị trường.
Sn phm ng nghcao được xác định theo Danh mục sản phẩm công
nghệ cao do Th tướng Chính ph hoc các Bộ chun ngành ban hành. Tin
lương bình quân của lao động trực tiếp thực hiện sản phm ng nghệ cao
c ng ty trên th trường chi trả được dựa trên sBáo cáo tiền lương do
công ty điu tra th trường công b đưc VNPT thu thập báo cáo cơ quan đi
din ch s hu cùng vi đơn giá khoán.
Đánh giá bài viết
1 91

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo