Quyết định 583/QĐ-TTg Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi

Quyết định 583/QĐ-TTg Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi

Quyết định 583/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/04/2016. Dự án sẽ đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình (camera trường quay, camera phóng viên, các thiết bị phục vụ sản xuất chương trình...); hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh (máy ghi âm phóng viên, micro chuyên dụng, máy ảnh, mixer...); hệ thống dựng hậu kỳ chương trình phát thanh tuyền hình và lưu trữ dữ liệu trung tâm...) nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình thanh thiếu nhi, bảo đảm thời lượng phát sóng của chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTG về phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 583/QĐ-TTgHà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH THANH THIẾU NHI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Về đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 141-TTr/TWĐTN-VP ngày 16 tháng 12 năm 2015 và Báo cáo số 389-BC/TWĐTN-VP ngày 17 tháng 3 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8409/BKHĐT-LĐVX ngày 27 tháng 10 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình thanh thiếu nhi với các nội dung chủ yếu sau:

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Cơ quan chủ đầu tư: Văn phòng Trung ương Đoàn.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư trang thiết bị phục vụ tác nghiệp và sản xuất chương trình nhằm nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình thanh thiếu nhi, bảo đảm thời lượng phát sóng của chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Quy mô đầu tư: Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình (camera trường quay, camera phóng viên, các thiết bị phục vụ sản xuất chương trình...); hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh (máy ghi âm phóng viên, micro chuyên dụng, máy ảnh, mixer...); hệ thống dựng hậu kỳ chương trình phát thanh truyền hình và lưu trữ dữ liệu trung tâm...

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 18.000 triệu đồng (Mười tám tỉ đồng chẵn).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, ngành thông tin.

- Địa điểm đầu tư: Số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành, hoàn thành Dự án theo quy định, bảo đảm mục tiêu đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
Nguyễn Tấn Dũng
Đánh giá bài viết
1 54
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo