Quyết định 5084/QĐ-BYT Bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Quyết định 5084/QĐ-BYT năm 2015 về Bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30/11/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 2) dùng để thống nhất ngữ nghĩa của dữ liệu hoặc thông tin, bảo đảm liên thông phần mềm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc, gồm các danh mục (phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế

Công văn 1044/BYT-KH-TC hướng dẫn bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Thông tư 04/2016/TT-BYT quy định khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5084/QĐ-BYTHà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Căn cứ Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã Danh mục dùng chung (phiên bản số 2) để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan (bãi bỏ bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 1).

Điều 2. Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 2) dùng để thống nhất ngữ nghĩa của dữ liệu hoặc thông tin, bảo đảm liên thông phần mềm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc, gồm các danh mục (phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế):

1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật;

2. Danh mục thuốc tân dược;

3. Danh mục vật tư tiêu hao;

4. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

5. Danh mục bệnh y học cổ truyền;

6. Danh mục bệnh theo ICD X;

7. Danh mục máu và chế phẩm máu;

8. Danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như Điều 4,
  • BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
  • Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
  • Ban chỉ đạo QG về CNTT;
  • Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
  • Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  • Lưu: VT, BH, VPĐP về CNTT.
Phạm Lê Tuấn


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

QÚY KHÁCH VUI LÒNG TẢI FILE VỀ ĐỂ XEM BẢN ĐẦY ĐỦ

Đánh giá bài viết
1 1.799
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo