Quyết định 152/QĐ-BKHĐT 2020 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực

Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT 2020

Quyết định 152/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

Ngày 04/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 152/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 26 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ. Cụ thể: Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 77/2015/NĐ-CP về Kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; Quyết định 74/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định 43/2010/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia…

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 còn hiệu lực tại Phụ lục 1 và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tại Phụ lục 2.

Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Lưu: VT, PC (B)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 152/QĐ-BKHĐT
Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU
LỰC HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ
HOẠCH ĐẦU NĂM 2019
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định
chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Kế hoạch Đầu tư;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục n bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản nhà nước
của Bộ Kế hoạch Đầu năm 2019 còn hiệu lực tại Phụ lục 1 Danh mục văn bản
quy phạm pháp luật hết hiệu lực tại Phụ lục 2.
Các Danh mục được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu
(http://www.mpi.gov.vn)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Th trưởng các đơn vị thuộc Bộ,
các quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư,
- Lưu: VT, PC (B)
Đại Thắng
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH
VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 152/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch Đầu )
TT
Tên
loại
văn
bản
Số, hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản
Thời điểm
hiệu
lực
Ghi chú
I. LUẬT
1
Luật
23/2012/QH13 ngày
20/11/2012
01/7/2013
2
Luật
43/2013/QH13 ngày
26/11/2013
01/7/2014
- Hết hiệu lực một
phần từ
01/01/2017
- Văn bản sửa đổi,
bổ sung, thay thế,
bãi bỏ một phần:
Luật số
03/2016/QH14 sửa
đổi, bổ sung điều 6
Phụ lục 4 về
danh mục ngành,
nghề đầu kinh
doanh điều kiện
của Luật Đầu tư
3
Luật
67/2014/QH13 ngày
26/11/2014
01/7/2015
- Hết hiệu lực một
phần từ
01/01/2017
- Văn bản sửa đổi,
bổ sung, thay thế,
bãi bỏ một phần:
Luật số
03/2016/QH14 sửa
đổi, bổ sung điều 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phụ lục 4 về
danh mục ngành,
nghề đầu kinh
doanh, điều
kiện của Luật Đầu
4
Luật
68/2014/QH13 ngày
26/11/2014
01/7/2015
5
Luật
89/2015/QH13 ngày
23/11/2015
01/7/2016
6
Luật
03/2016/QH14 ngày
22/11/2016
01/01/2017
7
Luật
04/2017/QH14 ngày
12/6/2017
01/01/2018
8
Luật
21/2017/QH14 ngày
24/11/2017
01/01/2019
9
Luật
28/2018/QH14 ngày
15/6/2018
01/01/2019
10
Luật
35/2018/QH14 ngày
20/11/2018
01/01/2019
11
Luật
39/2019/QH14 ngày
13/06/2019
01/01/2020
12
Pháp
lệnh
01/2018/UBTVQH14 ngày
22/12/2018
01/01/2019
II. NGHỊ ĐỊNH
13
Nghị
định
08/1998/NĐ-CP ngày
22/01/1998
06/02/1998
Đánh giá bài viết
1 94

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo