Hướng dẫn mới về xếp lương cán bộ, viên chức có hiệu lực từ 05/5/2017

Hướng dẫn mới về xếp lương cán bộ, viên chức có hiệu lực từ 05/5/2017

Hướng dẫn mới về xếp lương cán bộ, viên chức có hiệu lực từ 05/5/2017 kèm theo văn bản 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức đã được HoaTieu.vn cập nhật đầy đủ thông tin qua bài viết dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Bảng lương cán bộ, công chức áp dụng từ ngày 01/7/2017

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

HoaTieu.vn đã cập nhật được văn bản 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức (thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam) hướng dẫn việc xếp lương với người làm chuyên trách công tác Đảng, Đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

Hướng dẫn mới về xếp lương cán bộ, viên chức

Theo đó, khi chuyển xếp lương đối với cán bộ, viên chức làm chuyên trách công tác Đảng, Đoàn thể cần bảo đảm nguyên tắc tại Điều 4 Quyết định 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004, cụ thể như sau:

1. Chuyển xếp lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty có 100% vốn nhà nước

- Với người giữ chức vụ (bầu cử, bổ nhiệm)

  • Bí thư đảng ủy hưởng lương chức vụ (chức danh) như bảng lương tổng giám đốc, (giám đốc) của công ty.
  • Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Công đoàn hưởng lương chức vụ/chức danh như bảng lương phó tổng giám đốc/phó giám đốc của công ty.
  • Bí thư Đoàn Thanh niên, phó chủ tịch Công đoàn, trưởng các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của chức danh trưởng phòng/ban của công ty ban hành.
  • Phó bí thư Đoàn Thanh niên, phó các ban của đảng xếp lương chức vụ hoặc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ tương ứng của phó phòng/ban của công ty ban hành.
  • Người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể (nếu có) xếp lương như viên chức cùng trình độ và cùng thời gian công tác ở công ty.

2. Cách chuyển xếp lương trong tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối

  • Đảng ủy tổng công ty, công ty phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước trong tổng công ty, công ty và các thành viên HĐQT chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức, xây dựng bảng lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong công ty đảm bảo nguyên tắc nêu trên.

3. Các nguồn thu nhập khác được hưởng theo nguyên tắc

  • Hàng tháng, người đảm nhận các chức vụ/chức danh chuyên trách công tác đảng, đoàn thể và người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối còn được hưởng các khoản tiền lương gắn với hiệu quả công việc; tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty ban hành.

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017.

Đánh giá bài viết
1 2.537
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo