Hướng dẫn dạy học online cho học sinh tiểu học sau kỳ nghỉ Tết

Công văn hướng dẫn dạy online cho học sinh sau tết 2021

Sở GD&ĐT TPHCM có Công văn 430/SGDĐT-GDTH ngày 15/02/2021 hướng dẫn tổ chức dạy học qua Internet đối với các cơ sở giáo dục tiểu học trong thời gian học sinh ngừng đến trường.

Theo đó, hướng dẫn tổ chức dạy học qua Internet đối với các cơ sở giáo dục tiểu học trong thời gian học sinh ngừng đến trường như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch thời gian năm học đã được ban hành kèm theo Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020;

- Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet bằng nhiều giải pháp khác nhau, tập trung cho các môn học sau:

+ Khối lớp 1, 2, 3: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ;

+ Khối lớp 4, 5: Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

+ Đối với các nơi có điều kiện, khuyến khích giáo viên các môn khác cùng tham gia thực hiện dạy học qua Internet;

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm khai thác hợp lý, hiệu quả các bài dạy của giáo viên, có thể tổ chức phân công theo từng cụm trường để tiết kiệm sức lao động, khai thác hệ thống bài giảng qua Internet đã được chia sẻ tại trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GD&ĐT.

Riêng khối lớp 5, xây dựng kế hoạch bài dạy theo Công văn 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021.

Thời gian tổ chức: Các hoạt động dạy học qua Internet được tiến hành trong thời gian học sinh ngừng đến trường với mục đích giúp học sinh “Tạm dừng đến trường, không ngừng học”.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 430/SGDĐT-GDTH ngày 15/02/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
S: 430 /SGDĐT-GDTH
Thành ph H Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2021
V hướng dn t chc dy hc qua
Internet đối vi các cơ sở giáo dc
tiu hc trong thi gian hc sinh
ngừng đến trường
Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục Đào to Thành ph Th
Đức và các Qun Huyn.
Căn cứ công văn s 324/UBND-VX ngày 01/02/2021 ca U ban nhân dân
Thành ph H Chí Minh v vic cho hc sinh, sinh viên, hc viên thành ph ngừng đến
trưng nhằm đảm bo phòng chng dch Covid-19;
Căn cứ công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01/02/2021 ca S Giáo dc
Đào tạo Thành ph H Chí Minh v vic cho hc sinh, sinh viên dừng đến trường
nhm đm bo phòng, chng dch Covid-19;
Căn cứ Quyết định s 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 ca U ban nhân dân
Thành ph H Chí Minh v ban nh kế hoch thi gian năm hc 2020 2021 ca
giáo dc mm non, giáo dc ph thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành
ph H Chí Minh.
Thc hin công văn số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 ca U ban nhân dân
Thành ph H Chí Minh v vic kéo dài thi gian hc sinh, sinh viên, hc viên thành
ph ngừng đến trường nhm đm bo phòng chng dch Covid-19;
S Giáo dc và Đào tạo Thành ph H Chí Minh hướng dn t chc dy hc
qua Internet đối với các sở giáo dc tiu hc trong thi gian hc sinh ngừng đến
trường như sau:
1/- Kế hoch t chc:
- Tiếp tc thc hiện theo đúng kế hoch thời gian năm học đã được ban hành
kèm theo Quyết định s 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 ca U ban nhân dân Thành
ph H Chí Minh;
- Hiệu trưởng ch đạo giáo viên y dng kế hoch dy hc qua Internet bng
nhiu gii pháp khác nhau, tp trung cho các môn hc sau:
+ Khi lp 1, 2, 3: Toán, Tiếng Vit, Ngoi ng;
+ Khi lp 4, 5: Toán, Tiếng Vit, Ngoi ng, Khoa hc, Lch s và Địa lý.
+ Đối với các nơi điều kin, khuyến khích giáo viên các môn khác cùng
tham gia thc hin dy hc qua Internet;
- Các Phòng Giáo dục Đào tạo ch đạo xây dng kế hoch phi hp nhm
khai thác hp lý, hiu qu các bài dy ca giáo viên, th t chc phân công theo
tng cụm trường để tiết kim sức lao đng, khai thác h thng i ging qua Internet
đã được chia s tại trang thông tin điện t ca Phòng Giáo dc Tiu hc S Giáo dc
và Đào tạo.
2
Riêng khi lp 5, xây dng kế hoch bài dạy theo công văn số 405/BGDDT-
GDTH ngày 28/01/2021 ca B Giáo dục Đào tạo v/v thc hin kế hoch giáo dc
lp 5 hc k II.
2/- Thi gian t chc
Các hoạt động dy hc qua Internet đưc tiến hành trong thi gian hc sinh
ngừng đến trưng vi mục đích giúp học sinh “Tm dừng đến trưng, không ngng
hc”.
3/- Bin pháp t chc
Tu theo điều kin của nhà trường, giáo viên và hc sinh, có th ch động chn
hoc phi hp thc hin các gii pháp sau:
3.1. Dy hc trc tuyến
Nhà trường sp xếp thi gian t chc dy hc trc tuyến phù hp, thun tin
vi thi gian hc tp ca hc sinh, thông báo thi gian biu c th đến cho cha m hc
sinh để h tr hoạt động hc tp ca hc sinh. Giáo viên cung cp tài liu, hc liu,
thc hin hoạt động dy hc phát trc tiếp thi gian thc thông qua các ng dng
h tr; hc sinh tham gia vào các phòng hc trc tuyến, thc hin các hoạt động hc
tp vi s hướng dn trc tiếp ca giáo viên. Ngoài ra giáo viên th b sung thêm
các bài tập tương tác giúp hc sinh luyn tp kiến thc đã hc.
3.2. Xây dng các video clip hc tp
Giáo viên xây dng các video clip hc tập, đăng tải trên các trang thông tin đin
t (cổng thông tin điện t ca nhà trường), kèm theo h thng các bài tập tương tác
xây dng t các biu mu trc tuyến (Microsoft Form, Google Form hoc các công c
khác), theo dõi, đánh giá, nhận xét quá trình hc tp ca hc sinh thông qua các kết
qu.
3.3. S dng các h thng ng dng OTT
Giáo viên s dng các công c, ng dụng OTT để tiến hành giao các bài ging,
bài tp rèn luyn cho hc sinh thc hin ti nhà trong thi gian ngng đến trường.
Thông qua các h thng ng dng OTT, hc sinh và giáo viên có th trao đổi, giải đáp
thc mc, giúp học sinh lĩnh hội kiến thc (Ví d Facebook, Zalo, Viber, Skype…).
3.4. Các bin pháp khác
Ngoài các bin pháp trên, tu theo điều kin c th của nhà trường hc sinh,
giáo viên th s dng nhiu bin pháp, ng dụng khác đáp ứng đưc nhu cu hc
tp, rèn luyn kiến thc ca học sinh, được các cơ quan chức năng đồng ý cho phép s
dng, trên tinh thn t nguyn, không bt buc ca hc sinh và cha m hc sinh.
Đối với các địa phương, các khối lớp còn kkhăn thì giáo viên th xây
dng. thiết kế các hoạt động h thng bài tp qua tin nhắn, tđiện tử, các phương
tin khác... hoc in sao trên giy và gi đến cho cha m hc sinh.
4/- Công tác qun lý
Vic t chc dy hc qua Internet cn bảo đảm theo đúng quy định kế hoch
thời gian năm học; t chc vào các khung thời gian không gây khó khăn cho hc sinh
tiu hc; giúp hc sinh chiếm lĩnh kiến thc bài học đưc t chc rèn luyện, đánh
3
giá phù hp. Việc đánh giá kết qu hc tp ca hc sinh vào cuối năm học s có hướng
dn sau.
Phòng Giáo dục Đào tạo theo dõi kế hoch t chc dy hc trc tuyến ca
các trường để kp thi ch đạo, góp ý rút kinh nghim hoc gii thiu, chia s hình
điển hình ca các trưng cho qun huyn mình và các qun huyn khác.
Hiệu trưởng theo dõi cht ch kế hoch dy hc thi gian thc hin ca tng
giáo viên trong giai đoạn t chc dy học qua internet theo quy định. Phân công giáo
viên nhà trường cùng vi t khi chuyên môn thng nht kế hoch trình hiệu trưởng
phê duyệt trước khi tiến hành ghi hình bài ging, thiết kế các bài trình din, xây dng
các hot đng và h thng bài tập, đăng tải lên website trường định k theo tng tun.
Trên đây một s ng dn t chc dy học qua Internet đối với các s
giáo dc tiu hc trong thi gian hc sinh ngừng đến trường, S Giáo dục Đào tạo
đề ngh các Phòng Giáo dục Đào tạo triển khai đến các sở giáo dục để nghiên
cu và la chn gii pháp thc hin giúp cho hc sinh hc tập đạt hiu qu cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, TiH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã kí và đóng du)
Nguyễn Văn Hiếu
Đánh giá bài viết
1 113

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo