Hà Nội sửa đổi Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Chốt thời gian khung năm học 2019-2020 Hà Nội

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 1520/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3951/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn.

Theo Quyết định này, thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trước ngày 15/8/2020.

Đồng thời, Hà Nội cũng “chốt” thời gian hoàn thành học kỳ II các cấp học trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020.

Quyết định này của Hà Nội được đưa ra để phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trên thực tế, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học từ đầu tháng 02 tới nay.

Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội dự kiến có 04 bài thi độc lập, gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Nội dung Quyết định 1520/QĐ-UBND Hà Nội 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 1520/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1078/TTr-SGDĐT ngày 06/4/2020 về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

“3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2020; hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 31/7/2020.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) trước ngày 15/8/2020.”

“7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ II và kết thúc năm học:”

CẤP HỌC

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM

HỌC

Ngày bắt đầu học kỳ II

Ngày kết thúc học kỳ II

Mầm non

13/01/2020

(thứ Hai)

10/7/2020

(thứ Sáu)

14/7/2020

(thứ Ba)

Tiểu học

13/01/2020

(thứ Hai)

10/7/2020

(thứ Sáu)

14/7/2020

(thứ Ba)

THCS, THPT

30/12/2019

(thứ Hai)

10/7/2020

(thứ Sáu)

14/7/2020

(thứ Ba)

GDTX

(THCS, THPT)

30/12/2019

(thứ Hai)

10/7/2020

(thứ Sáu)

14/7/2020

(thứ Ba)

Điều 2. Quyết định này có liệu lực kể từ ngày ký.

Những nội dung khác không nêu tại Quyết định này được thực hiện theo Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý;

- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Đài PT&THHN, các Báo: HNM KT&ĐT;

- VPUB: PCVP Đặng Hương Giang,

Các phòng KGVX, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

Đánh giá bài viết
1 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo