Công văn 85/TCHQ-TXNK

Công văn 85/TCHQ-TXNK về thu thuế bổ sung THC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------
Số: 85/TCHQ-TXNK
V/v: thu thuế bổ sung THC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lathuso
(Đ/c: 255/3/7 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất thương mại Lathuso biết và thực hiện./.Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 319/CVHQ-2012 ngày 25/12/2012 của Công ty TNHH sản xuất thương mại Lathuso về việc nộp bổ sung thuế trên phí THC đối với hàng hóa nhập khẩu trong các năm 2008, 2009, 2010. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6887/TCHQ-TXNK ngày 06/12/2012 trả lời đề nghị của quý công ty.

Về thời hạn áp dụng của văn bản pháp quy, căn cứ các quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 12/6/2008 thì: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn có hiệu lực của Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 thì thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo)
- Cục HQTP.Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu: VT, TXNK - TG (5B).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng
Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo