Công văn 7389/2012/TCHQ-TXNK

Công văn 7389/2012/TCHQ-TXNK về thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
Số: 7389/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế đối với hoạt động khai thác dầu khí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5388/TCKT ngày 21/12/2012 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (gọi tắt là Liên doanh) đề nghị xem xét miễn cho Liên doanh thuế hải quan trên lãnh thổ Việt Nam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiết bị và hàng hóa vật tư dùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sẽ trả lời Liên doanh trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Lưu Mạnh Tưởng

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo