Công văn 2677/TCHQ-TXNK

Công văn 2677/TCHQ-TXNK về truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 2677/TCHQ-TXNK
V/v truy thu thuế hàng nhập khẩu tạo TSCĐ, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 678/HQCT-NV ngày 22/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính, tính thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định thực hiện dự án ưu đãi đầu tư, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ điểm h, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) quy định trường hợp tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được xác định miễn thuế mà không khai thuế thì sẽ bị xử phạt một lần số thuế trốn, gian lận.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định Công ty có hành vi vi phạm tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế mà không khai thuế thì xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Về việc xác định trị giá tính thuế để kê khai nộp thuế:

Căn cứ khoản 1, Mục VIII, Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải kê khai nộp thuế. Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính lại thuế).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với hồ sơ cụ thể để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế (để P/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-Giá (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo